1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку технікуму, користування гуртожитком та його утримання.

1.2. Студентський гуртожиток призначається для мешкання студентів денного відділення та студентів заочного відділення технікуму. Вільні місця в гуртожитку можуть використовуватись для тимчасового проживання, в основному, студентів інших навчальних закладів.

1.3. Житлові приміщення у гуртожитку можуть надаватися:

- для мешкання одиноких осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках);

- для мешкання сімейних студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї кімнати і знаходяться в користування однієї сім'ї);

1.4. В гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитку, затвердженими в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5. Рішення про виділення в гуртожитку приміщення для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається адміністрацією при погодженні з профкомом студентів.

1.6. Заселення в гуртожиток здійснюється після створення в ньому необхідних житлово-побутових умов для мешкання.

1.7. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами, які затверджуються директором технікуму та погоджуються із профспілковим комітетом студентів.

1.8. Права і обов'язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором технікуму.

 

2. НАДАННЯ ЖИЛОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ.

2.1. Розміщення студентів в гуртожитку здійснюється згідно з цим Положенням про студентський гуртожиток, що розроблене у відповідності з типовим Положенням, затвердженим Міністерством освіти України, та чинним законодавством України.

2.2. Місця для проживання надаються на період навчання із додержанням встановлених санітарних норм.

2.3. Розподіл місць в гуртожитку здійснюється адміністративною Радою технікуму та профкомом і оголошується наказом директора.

2.4. Списки студентів на проживання готуються завідувачем гуртожитком та вихователями і погоджуються із студентською профспілкою.

2.5. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку адміністрація укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку на період навчання і видає йому угоду про поселення. Типова форма угоди затверджується директором технікуму відповідно до вимог цього Положення та чинного законодавства України (додаток № 1 до цього Положення).

 

3. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКУ.

3.1. Поселення в гуртожиток студентів здійснюють завідуючий гуртожитком та вихователі гуртожитку. Студенту надається постійне місце проживання в гуртожитку на весь період його навчання в технікумі.

3.2. Особі, яка поселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце, видається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу в гуртожиток. Мешканець повинен ознайомитись з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

3.3. Тимчасове переселення з однієї кімнати в другу здійснюється за рішенням адміністрації гуртожитку за умови господарської необхідності (ремонт, аварійні ситуації, тощо).

 

4. ВИСЕЛЕННЯ ІЗ ГУРТОЖИТКУ.

4.1. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України та у відповідності з Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

4.2. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки і плата за проживання не повертається.

4.3. Студенти, які самовільно заселилися в гуртожиток або переселились в інші кімнати виселяються в адміністративному порядку.

4.4. Абітурієнти, які отримали незадовільні оцінки на вступних екзаменах, залишають місця в гуртожитку протягом двох діб із дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію - в трьохденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, не зараховані на навчання в технікумі за конкурсом - протягом трьох діб після оголошення наказу про зарахування.

4.5. При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) студенти залишають гуртожиток в трьохденний термін з дня оголошення наказу.

 

5. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО І ПОСЛУГИ.

5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям. При визначенні вартості оплати за житло і послуги враховуються обсяги фінансування Міністерства освіти і науки України, виділені технікуму для забезпечення життєдіяльності гуртожитку.

5.2. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку адміністрацією технікуму. Плата за додаткові послуги встановлюється окремо згідно калькуляції та наказу директора.

5.3. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості, але не менше, як на місяць вперед. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів за час проживання.

5.4. Оплата за проживання в гуртожитку регламентується спеціальними наказами по технікуму, які враховують зміни тарифів на послуги. Розміри оплати встановлюються у відсотках до розміру мінімальної академічної стипендії.

5.5. Студенти – сироти та ті, що позбавлені батьківського піклування в студентському гуртожитку проживають безоплатно.

5.6. Студенти з багатодітних сімей, в складі яких п’ятеро дітей і більше, за проживання в студентському гуртожитку платять 10% загальної плати.

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ В ГУРТОЖИТКУ СТУДЕНТСЬКИМ СІМ'ЯМ.

6.1. Місця в студентському гуртожитку для розміщення сімейних студентів визначаються спільним рішенням адміністрації і профкому студентів, виходячи із наявного житлового фонду для проживання сімей, із додержанням санітарних норм проживання.

6.2. Заселення сімейних родин здійснюється за угодою, що видає адміністрація технікуму.

6.3. Місця сімейним студентам надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина - студенти, або один із них навчається в технікумі і не мають можливості проживати на квартирі.

6.4. Сімейні студенти, які проживають в гуртожитку керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку.

6.5. Плата за користування гуртожитком проводиться на загальних підставах.

 

7.    ОБОВ 'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СТУДЕНТІВ - МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ.

7.1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією студентського гуртожитку, організацію побуту мешканців та додержанням встановленого порядку здійснюється заступником директора по господарській роботі та завідувачем гуртожитком.

7.2. Адміністрація зобов'язана виконувати угоду, укладену з мешканцями гуртожитку:

- утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими нормами, які забезпечують належні умови для проживання;

- забезпечувати мешканців обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

- своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентаря, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

- надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових заходів;

- переселяти, в разі необхідності, при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятор;

- сприяти Раді гуртожитку в розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

- здійснювати заходи по покращенню житлових та культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

- забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

- забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку;

- в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитку буфету, оснащувати їх торгового-технологічним обладнанням, меблями.

7.3. Завідувач гуртожитком несе відповідальність за дотримання Правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

7.4. Матеріально-відповідальними особами в гуртожитку є:

- завідувач гуртожитком;

- кастелянша.

7.5. Завідувач гуртожитком зобов'язаний:

- проводити поселення в гуртожиток на підставі угоди, оформленої відповідно з наказом про поселення або іншим дозволом, виданим директором технікуму або адміністративною Радою технікуму;

- надавати мешканцям необхідне побутово - технічне обладнання та інвентар;

- ознайомлювати студентів при вселенні в гуртожиток з Положенням про гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами пожежної безпеки і техніки безпеки;

- своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;

- вести облік зауважень та пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню умов в гуртожитку;

- подавати директору або адміністративній Раді технікуму пропозиції по покращенню умов проживання в гуртожитку;

- забезпечити чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також освітлення та опалення гуртожитку.

Конкретний перелік прав та обов'язків завідувача гуртожитком встановлюється Посадовою інструкцією, яка затверджується директором технікуму.

7.6. Завідувач гуртожитком спільно з Радою гуртожитку, студентським профкомом розглядають суперечки, що виникають між мешканцями гуртожитку і обслуговуючим персоналом.

7.7. Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, яке здане до камери схову в гуртожитку.

7.8. Студенти, які проживають в гуртожитку, зобов'язані:

- в установленому порядку зареєструватися у гуртожитку на період навчання;

- зберігати у належному стані отримане майно, побутово - технічне обладнання гуртожитку та інвентар;

- своєчасно повідомляти адміністрацію про виявлені несправності елементів приміщень і побутово-технічного обладнання;

- дотримуватись правил пожежної безпеки та техніки безпеки при користуванні електричними приладами та іншим побутово-технічним обладнанням;

- своєчасно вносити плату за проживання;

- виконувати вимоги затверджених Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- не порушувати права та законні інтереси інших осіб, які проживають в гуртожитку;

- зберігати чистоту і порядок у житлових приміщеннях та в місцях загального користування;

- не курити у всіх приміщеннях гуртожитку;

- ощадливо витрачати електроенергію і воду;

- після закінчення встановленого строку тимчасового проживання звільнити надане житлове приміщення.

7.9. Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов'язані здати все отримане майно згідно опису і відомостей. У разі не здачі отриманого майна або його псуванні той, хто вибуває з гуртожитку відшкодовує заподіяні збитки.

7.10. Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, а також меблів, побутово-технічного обладнання та інвентаря проводиться винними особами або за їх рахунок.

 

8.    ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТКУ, ЙОГО УТРИМАННЯ І РЕМОНТ.

8.1. Експлуатація гуртожитку здійснюється адміністрацією технікуму та гуртожитку згідно з правилами і нормами експлуатації та ремонту житлового фонду.

8.2. Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів технікуму. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, студентам на час ремонту адміністрацією гуртожитку надається жила площа у тому ж гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту, студентам надається жила площа, яку вони займали раніше або відповідна до займаної згідно норм розміщення.

8.3. Поточний ремонт здійснюється за рахунок технікуму із залученням для проведення цієї роботи студентів гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенню робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

8.4. Адміністрація технікуму та гуртожитку несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 2574
Зміст : 748
Переглянути хіти змісту : 1459226