Мистецтво комерції - це не мистецтво продажу. Це вміння переконати будь-кого зробити покупку. Це мистецтво створювати умови, за яких покупець сам себе переконає в цьому...

Харві

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Комерційна діяльність - одна з основних складових сучасного бізнесу. Комерція охоплює не тільки сферу купівлі-продажу, вона являє собою більше складний процес, який включає:

- розрахункові, господарсько-фінансові операції;

- правові аспекти укладання угод;

- пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств;

- роботу з постачальниками й споживачами;

- організацію комерційних контактів суб'єктів ринку (таких, як оренда, лізинг, концесія, комісія, факторинг, контрактація й ін.).

У рамках підприємства-виробника комерційна діяльність передбачає забезпечення погодженості між окремими службами: це й виробничий відділ, і відділ маркетингу, фінансовий і плановий відділи.

Фахівець в області комерційної діяльності затребуваний у будь-який організації, що виробляє товар або надає послуги, у торговельному підприємстві, у банку, страховій і лізинговій компаніях, посередницьких організаціях, а також у приватному бізнесі.

Актуальність комерційної діяльності в наш час із кожним днем зростає. Це пов'язане з великим ступенем ризику при прийнятті комерційних рішень, особливо для підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельні операції.

МАЙБУТНЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець у галузі комерції - це фахівець із організації процесів, пов'язаних із купівлею-продажем, обміном і просуванням товарів від виробників до споживачів з метою задоволення купівельного попиту й одержання прибутку.

Фахівець у галузі комерції повинен бути підготовлений до вирішення таких основних професійних завдань:

у комерційно-організаційній діяльності: вибір товарів і формування товарних асортиментів; вибір покупців і постачальників; планування й організація процесів закупівлі; організація комерційних взаєморозрахунків; організація руху товарів і створення системи стимулювання збуту; керування товарними запасами;

у дослідницькій (у тому числі науковій) діяльності: дослідження й аналіз товарних ринків; дослідження асортименту і конкурентоспроможності товарів; дослідження й моделювання бізнес-технологій; аналіз і оцінка ефективності комерційної діяльності; дослідження інформаційно-методичного забезпечення комерційної діяльності з метою її оптимізації;

у проектно-аналітичній діяльності: проектування інформаційного забезпечення комерційної діяльності; прогнозування кон'юнктури товарних ринків; прогнозування і проектування номенклатури товарів; прогнозування й розробка стратегії комерційної діяльності підприємства на товарному ринку; проектування процесів просування й реалізація товарів на ринку; прогнозування результатів комерційної діяльності підприємства.

В умовах ринкових відносин суттєво підвищується роль комерційної діяльності як основного фактора ефективного господарювання підприємства різних форм власності. Комерція (лат.) - торгівля.

Комерційна діяльність - це сукупність процесів і операцій направлених на здійснення купівлі - продажу товарів з метою задоволення купівельного попиту і одержання прибутку.

Комерційна діяльність - є сукупністю фінансово - економічних , правових, організаційних знань, навичок та дій, які направлені на організацію, проведення та удосконалення процесів обігу (купівлі, продажу) товарів з метою задоволення попиту споживачів та отримання прибутку.

Комерційна діяльність є основою торгового бізнесу. Важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого була б торгівля товарами.

Основною фігурою товарного ринку кваліфікованого управління захисту прав споживачів виступає комерсант.

Комерсант - провідна професія ринкової економіки, організатор торгівлі, здорової ринкової кон'юнктури, збалансованого товарного ринку. Сучасний комерсант - це висококваліфікований менеджер, який знає кон'юнктуру і закони вільного ринку заснованого на використанні законів вартості, попиту, пропозиції та ін. Він універсальний фахівець торговельної справи, від результативної роботи якого залежить ефективність діяльності підприємства або фірми в цілому.

Комерсант - фахівець призначений для комерційної діяльності на ринку товарів і послуг по забезпеченню просунення на ринок товарів оптимального асортименту і високої якості.

Вони повинні: володіти мистецтвом ведення комерційних переговорів з партнерами, знати засоби і методи регулювання господарських взаємовідносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг, споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, добре володіти основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту.

Комерційна діяльність пов'язана практично зі всіма аспектами роботи підприємств: від технології і організації виробництва до фінансового господарювання.

Сфери діяльності фахівця в галузі комерції:

Професійні роботи, які здатний виконувати молодший спеціаліст з "Комерційної діяльності":

- Керівник виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі

- Керівник виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

- Керівник підрозділів маркетингу

- Керівник виробничих підрозділів в складському господарстві

- Керівник підрозділів матеріально - технічного постачання

- Керівник малих підприємств без апарату управління в оптовій і роздрібній торгівлі

- Керівник малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні Агент з торгівлі майном

- Агент з комерційних послуг та торгівельні брокери

- Брокери (посередники) з купівлі - продажу товарів

- Закупники

- Службовці на складах Керуючий магазином

- Директор (керівник) малої торгівельної фірми

- Представник торгівлі

- Інспектор торгівельний

- Завідувач складу

- Завідувач сховищ

- Керівник малого (складського) підприємства

- Завідувач заготовчого пункту

- Агент торгівельний

- Агент комерційний

- Торгівельний брокер (маклер)

- Заготівельник продукції і сировини

- Експедитор

- Комірник

Предметна комісія має 3 спеціалізованих кабінети: «Комерційного товарознавства та інфраструктури товарного ринку», «Комерційної та підприємницької діяльності менеджменту та курсового проектування», «Ринкових досліджень, маркетингу, комунікаційної діяльності та ціноутворення».

У теперішній час на відділенні "Комерційна діяльність" навчається 190 студентів денної та заочної форми навчання. Викладачами спеціальності "Комерційна діяльність" розроблена якісна методична база на основі передових досягнень економічних і комерційних наук з використанням новітніх електронних технологій навчання та контролю знань.

Спеціальність забезпечена необхідною матеріально-технічною базою, яка дає можливість використовувати на практиці теоретичні знання студентів.

Спеціальність "Комерційна діяльність" має укладені договори з учбовими закладами третього та четвертого рівнів акредитації про безперервну фахову освіту, що передбачає пільговий вступ випускників на другий - третій курси цих закладів.

Молодший спеціаліст - комерсант підготовлений для професійної діяльності в галузях економіки.

Щорічно в кінці місяця лютого проводиться декада комісії комерційних дисциплін. В програмі декади передбачається: огляд - конкурс студентських газет, виховні години на тему: «Моя професія», засідання гуртків при кабінетах, що належать до спеціальності «Комерційна діяльність», виїзні екскурсії з метою ознайомлення студентів з їхньою майбутньою професією, круглі столи за участю провідних бізнесменів Самбірщини, що викликає особливу зацікавленість у студентів та викладачів комісії, виставки творчих робіт студентів, ярмарки - розпродажі де студенти мають можливість проявити себе як майбутні фахівці комерційної діяльності.

Професія комерсанта вам підійде, якщо ви:

> легко сходитеся з людьми,

> любите знаходитися в центрі подій,

> красномовні,

> умієте наполягати на своєму,

> дружите з цифрами,

> маєте здібність до аналітичного мислення,

> ініціативні,

> стресостійкі,

> можете самостійно ухвалювати ефективні рішення.

Фахівець освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» підготовлений до роботи в галузі «Комерційна діяльність підприємств і організацій» і може здійснювати наступні види діяльності:

- посередництво в оптовій торгівлі;

- фінансове Посередництво;

- допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва;

- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

- консультування з питань комерційної діяльності;

- допоміжна діяльність у сфері державного управління; рекламна діяльність.

Молодший спеціаліст з комерційної діяльності самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за установленими алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Фахівець може займати наступні первинні посади:

- агент комерційний;

- агент торговельний; комівояжер;

- представник торговельний;

- торговець комерційний;

- інспектор - товарознавець;

- інспектор торговельний;

- організатор з постачання;

- організатор зі збуту;

- товарознавець;

- торговельний брокер (маклер);

- агент рекламний;

- представник з реклами;

- ревізор комерційний;

- бухгалтер;

- помічник керівника малого підприємства без апарату управління;

- інспектор державний з якості товарів та торгівлі.

Виробничі функції, типові задачі діяльності, які повинен виконувати та вирішувати фахівець:

 

Функції

Задачі

1. Дослідницька

1.1. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності

1.2. Аналіз   фінансово   -   посередницької   діяльності   суб'єктів господарювання та їх підрозділів

1.3. Аналіз ринків збуту продукції

1.4. Підготовка даних для складання звітів про діяльність

2. Організаційна

2.1. Організація товарно - грошових та кредитних відносин пов'язаних з комерційною діяльністю   ,

2.2. Організація здійснення досліджень товарного ринку та поведінки його суб'єктів

2.3. Організація   комерційної   діяльності   в   ринкових   умовах господарювання

2.4. Здійснення комерційної діяльності на ринку

2.5. Організація    забезпечення    належного    рівня    якості    та конкурентоспроможності продукції

2.6.Організація у галузі просувангія,зберігання та продажу товарів і послуг

2.7. Організація комерційних зв'язків

2.8. Організація системи ярмаркової та виставкої діяльності

2.9. Організація  ведення  бухгалтерського   обліку  господарських операцій пов'язаних з комерційною діяльністю

3. Управлінська

3.1. Забезпечення досягнення мети системи управління та її сталого функціонування і розвитку

3.2. Досягнення цілей управління комерційною діяльністю

3.3. Прийняття та реалізація управлінських рішень

4. Технологічна

4.1. Здійснення професійної комерційної діяльності

4.2. Задоволення потреб споживачів якісними товарами в належному асортиментів

4.3. Технологія заснування власної справи з надання комерційних послуг

4.4. Розробка рекламних матеріалів як основного засобу поширення комерційної інформації

4.5. Підготовка, розроблення і укладання угод, договорів, контрактів закупівлі і продажу товарів

4.6. Технологія процесу встановлення цін

4.7. Облік фінансово - господарської діяльності

5. Контрольна

5.1. Здійснення контролю під час професійної комерційної діяльності

5.2. Оперативний контроль за якістю продукції

5.3. Контроль за станом розрахунків з постачальниками і споживачами

5.4. Контроль за ефективністю маркетингових комунікацій

6.Прогностична

6.1. Здійснення   прогнозування   та   планування   в   професійні комерційній діяльності

6.2. Обґрунтування напрямів організації комерційної діяльності

6.3. Прогнозування ринку та поведінки його суб'єктів

6.4. Прогнозування процесів ціноутворення

6.5. Планування маркетингових комунікацій

6.6. Планування економічного і соціального розвитку підприємства

7. Технічна

7.1. Технологія роботи на персональному комп'ютері

7.2. Комп'ютеризація процесів збору'та опрацювання інформації з комерційної діяльності

7.3. Комп'ютеризація  фінансово  -  економічних  розрахунків  в комерційній діяльності

7.4. Використання в комерційній діяльності засобів організаційної техніки і каналів зв'язку

 

 

 

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 2611
Зміст : 753
Переглянути хіти змісту : 1478075