Четвер, 31 травня 2012, 15:21

І. Вступ

Ринкові перетворення належать до найактуальніших проблем у всьому світі. Кожна людина щодня, хоче вона чи ні, стає учасником економічних процесів та відносин. Ринок вимагає від усіх нового рівня знань. Економічна освіта стає важливою і невід’ємною частиною складного процесу формування сучасного типу особистості. Економічна освіченість дає можливість володіти економічними поняттями і категоріями, вміти прогнозувати розвиток об’єктивних економічних процесів, вибирати за результатами аналізу найбільш ефективні способи вирішення проблем і приймати рішення.

Самбірський технікум економіки та інформатики здійснює прийом випускників професійно технічних училищ та професійних ліцеїв, що здобули освітньо-кваліфікований рівень – кваліфікований робітник із спеціальності «обліковець» за скороченим терміном на заочну форму навчання за спеціальністю «Економіка підприємства», 2 роки.

Зарахування відбувається за результатами співбесіди з дисциплін «Бухгалтерський облік», який вивчали абітурієнти в ліцеї.

Умови вступних випробувань включають тестові завдання, які складаються з: 10 тестів І рівня, 7 тестів ІІ рівня, 4 тести ІІІ рівня відповідно до програми дисципліни «Бухгалтерський облік» професійних ліцеїв.ІІ. Основні вимоги до підготовки випускників професійно технічних училищ та професійних ліцеїв з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Абітурієнт повинен знати:

поняття про бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Первинне спостереження, документацію та інвентаризацію. План рахунків бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського обліку, основи бухгалтерської звітності.

вміти:

складати бухгалтерські проведення по рахунках господарських процесів. Відкривати рахунки синтетичного обліку. Відображати операції на рахунках синтетичного обліку. Підраховувати обороти та виводити залишки на синтетичних рахунках складати оборотні відомості, бухгалтерський баланс, розраховувати зарплату, податки, визначати собівартість продукції, чистий дохід, фінансові результати діяльності підприємства.ІІІ. Розділи, що виносяться на фахове випробування  з дисципліни «Бухгалтерський облік»

1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

3. Бухгалтерський баланс.

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

6. План рахунків бухгалтерського обліку.

7. Форми бухгалтерського обліку.

8. Облік господарських процесів.

9. Облік грошових коштів.

10. Облік дебіторської заборгованості.

11. Облік виробничих запасів.

12. Облік витрат виробництва.

13. Облік готової продукції

14. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань.

15. Облік праці , іі оплати і відрахувань на соціальні заходи.

16. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

17. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів.

18. Фінансова звітність


ІV. Орієнтовний перелік питань що виносяться на фахове випробування з дисципліни «Бухгалтерський облік».

1. Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку.

2. Поняття «бухгалтерський баланс». Побудова балансу.

3. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова. Види рахунків.

4. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура Плану рахунків.

5. Поняття про документи. Класифікація документів. Бухгалтерська обробка документів.

6. Основні форми бухгалтерського обліку, які використовуються на підприємствах, організаціях.

7. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

8. Поняття про заробітну плату. Види і форми оплати праці.

9. Нарахування відпускних і лікарняних нарахувань заробітної плати.

10. Облік нарахування соціальних заходів.

11. Зміст основних засобів, критерії їх визначення та оцінка.

12. Облік надходження основних засобів.

13. Облік амортизації основних засобів.

14. Облік операцій в касі.

15. Облік операцій на рахунках в банку.

16. Капітал і його складові.

17. Поняття і класифікація готової продукції. Характеристика рахунків для обліку готової продукції.

18. Порядок формування первісної вартості готової продукції.

19. Поняття, види кредиту та порядок укладання кредитних угод.

20. Облік короткострокових та довгострокових кредитів банку.

21. Документальне оформлення руху виробничих запасів.

22. Облік запасів на складі і в бухгалтерії.

23. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції.

24. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції.

25. Облік витрат.

26. Облік доходів.

27. Облік фінансових результатів.


V. Структура екзаменаційного білету з бухгалтерського обліку:

Завантажити структуру екзаменаційного білету з бухгалтерського обліку в форматі *.PDF


VІ. Критерії оцінювання завдання

для проведення вступних випробувань на заочне відділення спеціальності «Економіка підприємства» для випускників

професійно – технічних ліцеїв (училищ)

з дисциплін «Бухгалтерський облік»


Результат оцінювання - це виставлення загальної кількості балів при виконанні письмового завдання у вигляді тестування для проведення вступних випробувань на заочне відділення спеціальності «Економіка підприємства» для випускників професійно – технічних ліцеїв (училищ) з предмета «Бухгалтерський облік».

За дане завдання виставляється максимальна кількість балів – 200.

І рівень – пропонується 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливі варіанти відповіді, з яких тільки одна є правильна. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей вказано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь. Завдання розраховані на теоретичне вивчення програмного матеріалу. Правильне розв’язання кожного завдання І рівня оцінюється в 5 балів.

ІІ рівень – пропонується 7 завдань по складанню бухгалтерських проведень. До кожного завдання наведено три можливі варіанти відповіді, з яких тільки одна є правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей вказано тільки одну літеру, якою позначено вірно складене проведення. Правильне розв’язання кожного із завдань ІІ рівня оцінюється в 10 балів. Успішне розв’язання цих завдань дає змогу зробити висновок про знання студентами рахунків бухгалтерського обліку, їх будову, вміння складати бухгалтерські проведення.

ІІІ рівень – складається з чотирьох завдань з розгорнутою відповіддю. Кожне з цих завдань оцінюється в 20 балів. Завдання ІІІ рівня вважається виконаним, якщо абітурієнт навів розгорнутий запис розв’язування та дав правильну відповідь. Їх розв’язання дає змогу зробити висновок по всіх темах бухгалтерського обліку, які передбачені програмою і про високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів.


VII. Рекомендована література

Базова (Б)

1. Р.В.Хомяк, В.І.Лемішовський «Бухгалтерський облік», Львів «Інтелект-Захід». 2008р.

2. Н.В.Чебанова, Т.І.Єфіменко «Фінансовий облік». Підручник. Київ, Видавничий центр «Академія», 2007р.

3. П.М.Гарасим, Г.П.Журавель, П.Я.Хомин «Курс фінансового обліку». Навчальний посібник. Київ «Знання», 2007р.

4. Ф.Ф.Бутинець «Бухгалтерський фінансовий облік». Житомир ПП «Рута», 2001р.

5. Л.К.Сук, П.Л.Сук «Фінансовий облік». Навчальний посібник. Київ. «Знання», 2010р.

6. І.І.Сахарцев. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. 2010р.


Допоміжна (Д)

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Положення (Стандарти) Бухгалтерського обліку. П(С)БО.

3. В.С.Лень «Фінансовий облік в Україні». Задачі, тести, відповіді. Київ 2006р.

4. А.П.Шот «Фінансовий облік». Збірник задач. Київ. 2004р.


Інформаційні ресурси  (І)

1. Глобальна мережа Internet.

2. Журнал: Бухгалтерський обліку і аудит

3. Газета: Все про бухгалтерський облік

4. Газета: Урядовий кур’єр


Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1528
Зміст : 597
Переглянути хіти змісту : 777629