ВАШИМ ВИБОРОМ МОЖЕ СТАТИ І ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА"

Спеціальність "Прикладна статистика" спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів-аналітиків, фахівців з організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ та процесів з подальшим їх аналізом; побудови та дослідження економіко-статистичних моделей з метою проведення системного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; проведення моніторингу та прогнозування ринкової кон'юнктури; розробки програм діяльності статистико-аналітичних служб органів державного управління, підприємств, фінансово-кредитних установ тощо.

 


 

Студенти, які навчаються за спеціальністю "Прикладна статистика" отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного аналізу, прогнозування і моделювання економічного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу передбачає використання документів, регламентованих чинною нормативною базою вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей модульних технологій.

Науково-організаційно-методичне забезпечення

навчального процесу включає:

• державні стандарти освіти;

• освітньо-професійні програми;

• освітньо-кваліфікаційні характеристики;

• навчальні плани, інтегровані зі структурно-логічною схемою підготовки;

• робочі навчальні програми з дисциплін (нормативних і вибіркових);

• програми навчальної, виробничої та інших видів практики;

• підручники і навчальні посібники;

• інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

• контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

• текстові та електронні варіанти тестів;

• методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури;

• засоби моніторингу навчального процесу.

Студентами другого курсу спеціальності "Прикладна статистика" згідно навчального плану вивчаються такі предмети: основи філософських знань, культурологія, іноземна мова, правознавство, історія України, соціологія, фізичне виховання, політична економія, вища математика, інформатика і комп'ютерна техніка, економіка підприємства, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, статистика, екологія, БЖД, охорона праці, менеджмент, маркетинг та предмети загальноосвітньої підготовки: українська мова, українська література, людина і світ, вступ до спеціальності (технології).

Навчальний план визначає такий перелік предметів для студентів третього курсу: іноземна мова, фізичне виховання, економічна статистика, статистика ринку товарів і послуг, статистика підприємств, статистика сільського господарства, інформаційні системи і технології в статистиці, фінансовий облік, соціальна і демографічна статистика, статистика ринку праці, фінансова і банківська статистика, охорона праці, регіональна статистика, економічний аналіз, комп'ютерна бухгалтерія.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

"ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА"

Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050601 "Прикладна статистика" напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" є обов'язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств та відомств, асоціацій, підприємств,    організацій   різних    форм    власності,    де    готуються    або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Стандарт встановлює:

1.професійне призначення та використання випускників вищих навчальних закладів у визначеному переліку посад, виробничих функцій і типових завдань

діяльності;

2.освітньо-кваліфікаційні вимоги випускників вищих навчальних закладів у переліку здатностей та вмінь вирішувати певні завдання соціальної діяльності;

3.вимоги до державної атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

4.відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників.

Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста реалізується, як правило, вищими навчальними закладами І рівня акредитації. Вищий навчальний заклад більш високого рівня акредитації може здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо в його складі є вищий навчальний заклад І рівня акредитації або відповідний структурний підрозділ.

Молодший спеціаліст спеціальності "Прикладна статистика" підготовлений до виконання професійних функцій з одним або кількома з видів економічної діяльності Згідно з державним класифікатором видів економічної діяльності; здатний виконувати професійні роботи та обіймати первинні посади, перелік яких наведено у таблиці, що нижче.


Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності "Прикладна статистика"

№ з/п

Код і назва професійної групи

Професійна назва роботи (посада)

Фахівці

1.

3119. Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Технік з планування. Технік з праці

2.

3419.1нші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

Інспектор   кредитний.   Інспектор 3 організації інкасації та перевезення цінностей. Інспектор торговельний

3.

3433.Бухгалтери та касири-експерти

Бухгалтер.    Касир-експерт

4.

3439.1нші технічні фахівці в галузі управління

Асистент економіста-демографа. Асистент економіста-статистика. Інспектор. Інспектор інвентаризації. Інспектор   з   обліку   та   розподілу житлової площі. Інспектор з основ діяльності.

Молодший спеціаліст з прикладної статистики на первинних засадах самостійно виконує переважно економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст з прикладної статистики покликаний виконувати такі функції: аналітичну, організаційну, статистичну та контрольну.

Аналітична функція.

Аналіз та оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності (фахівець повинен вміти: визначати основні економічні показники діяльності підприємств різних галузей економіки і форм власності; здійснювати порівняльний і факторний аналіз; досліджувати взаємозв'язки економічних показників; давати об 'єктивну оцінку роботи підприємства та його підрозділів з погляду виконання прогнозних показників виробничих завдань та договірних зобов 'язань).

Організаційна функція.

- Організація методологічної практики та практичної допомоги працівникам обліку підприємств, щодо складання бухгалтерської статистичної звітності (фахівець повинен вміти:надавати методичну і практичну допомогу працівникам обліку з питань своєчасного і правильного відображення фінансово-господарських операцій у реєстрах синтетичного і аналітичного обліку та формах звітності).

- Організація діловодства, складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів обліково-фінансової діяльності.

- Організація дій з метою попередження або зменшення рівня ймовірного пошкодження ділянок виробництва.

- Організація дотримання вимог безпеки та гігієни праці на підставі нормативно-правової бази з питань охорони праці.

- Організація захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації.

- Проведення розслідування нещасних випадків та аварій.

Статистична функція.

- Підготовка зведеної інформації для надання вищим органам та для публікації (фахівець повинен вміти: передавати в установленому порядку зведену статистичну інформацію на вищий рівень державного управління.

- Збирання та опрацювання, аналіз статистичної інформації (фахівець повинен вміти: збирати, опрацьовувати та аналізувати статистичну інформацію про процеси, що відбуваються в економічному та соціальному житті регіону; забезпечувати достовірність, об'єктивність, оперативність, стабільність надходження та цілісність статистичної інформації; забезпечувати доступність, гласність і відкритість зведених статистичних даних у межах чинного законодавства).

Контрольна функція.

- Перевірка достовірності статистичних звітів на підприємствах, організація (фахівець повинен вміти:на основі облікової первинної документації контролювати стан статистичної звітності об'єктів, що перевіряються згідно з інструкціями щодо її заповнення; вимагати від юридичних осіб та громадян, які ведуть підприємницьку діяльність, пояснень та інших матеріалів з приводу виявлених порушень в обліку та звітності; у разі виявлених приписок та інших виправлень вносити корективи до державної статистичної звітності, примати рішення згідно законодавства).

- Аналіз та формалізація вхідної інформації (фахівець повинен вміти:спираючись на форми державної статистичної звітності контролювати достовірність інформації способом перевірки взаємозв 'язків показників окремих підрозділів звітів).

- Контроль за дотримання вимог праці та санітарно-гігієнічних вимог.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика передбачає здатності молодшого спеціаліста зі статистики, які необхідні для вирішення соціальних проблем:

здійснювати саморегуляцію поведінки та вести здоровий спосіб життя; ураховувати суспільні відносини та політичні переконання у процесі діяльності;

здійснювати ефективне ділове спілкування;

ураховувати   основні   економічні   закони  у   процесі   професійної діяльності;

ураховувати правові засади у професійній діяльності; ураховувати процеси соціально-політичної історії України у процесі діяльності.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПРИКЛАДНА

СТАТИСТИКА"

Професійними компетенціями фахівця зі спеціальності "Прикладна статистика" є:

- систематизація даних, представлення їх як достовірної інформації, що формує об 'єктивні знання;

- формування інформаційної бази щодо відповідної соціально-економічної ситуації;

- обґрунтування системи показників, що відображає реальний розвиток економіки, соціально-економічних систем;

- розробка    систем    статистичного   моніторингу    бізнес-процесів підприємств та організацій;

- визначення швидкості змін соціально-економічних показників;

- визначення та дослідження структурних змін соціально-економічних явищ й процесів та їх вплив на розвиток суспільства;

- дослідження впливу випадкових факторів на розвиток соціально-економічних явищ та соціально-економічних процесів;

- використання методів статистичного аналізу відповідно до конкретної ситуації, що діє в даний час й на певній території;

- статистичне моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем та процесів;

- використання сучасних інформаційних технологій обробки та аналізу статистичних даних для прийняття ефективних управлінських рішень;

- складання аналітичних оглядів.

Основні завдання та обов’язки статистика фахівця

1.Виконує роботи зі складання періодичної статистичної звітності та

одноразових звітів підприємства за формами і в строки, встановлені офіційними органами. Систематично на підставі первинних документів, а також зведень, звітів, поданих підрозділами підприємства, накопичує дані про виконання планових завдань, зведення, які містять якісні характеристики складу персоналу, технологічного устаткування, транспорту тощо.

2.Здійснює перевірку правильності одержаних даних, їх порівнянність по окремих підрозділах з даними за попередні періоди. Систематизує та опрацьовує цифрові дані (здійснює їх групування, підбиває підсумки, розраховує відносні показники тощо). Бере участь в аналізуванні виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства. Готує різні довідки на основі даних статистичного обліку. Вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.


Статистик повинен знати:

- положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи з організації статистичного обліку;

- організацію статистичного обліку на підприємстві;

- основи економічної статистики;

- методи техніко-економічного аналізу показників роботи підприємства та його підрозділів;

- форми первинних документів зі статистичного обліку і звітності, положення та інструкції щодо їх заповнення;

- основи  організації  виробництва;  правила  експлуатації технічних засобів;

- основи організації праці; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги до посади статистика: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Фахівець з прикладної статистики (магістр) може працювати:

- системним аналітиком та ризик-менеджером;

- керівником фінансово-економічного та аналітичного відділів;

- керівником   підрозділу   в   системі   управління   зовнішньоекономічною діяльністю установи;

- фахівцем з моніторингу та моделювання;

- ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах;

- економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;

- розробником та інженером з провадження комп'ютерних програм, систем та технологій;

- науковим    співробітником    науково-дослідних   установ    та   центрів економічних та політичних досліджень;

- викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;

- експертом із зовнішньоекономічних питань;

- консультантом з ефективності підприємництва;

- аналітиком з дослідження товарного ринку;

- керівним працівником апарату центральних та місцевихорганів державної влади;

- керівником підприємств, установ та організацій всіх видів економічної діяльності та форм власності.

Особливий інтерес до випускників спеціальності "Прикладна статистика" виявляють: сучасні підприємства в усіх сферах діяльності та регіонах України; кредитно-фінансові установи, проектні компанії та великі виробничо-інвестиційні бізнес-структури; органи виконавчої влади різних рівнів.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю "Прикладна статистика" є: Державний комітет статистики; Національний банк України та його структурні підрозділи; комерційні банки та компанії з управління активами; страхові компанії та інвестиційні фонди; оператори мобільного зв'язку Life та KyivStar; консалтингові агенції та аудиторські компанії, центри соціологічних та маркетингових дослідженьщідприємства різних форм власності та виробничого спрямування; навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 5.03050601 «Прикладна статистика» підготовлений до роботи в галузі економіки і може здійснювати наступні види діяльності:

- надання послуг підприємцям у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

- оброблення даних і діяльність, пов'язана з банками даних;

- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

- управління у сфері статистики та соціології;

- регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;

- надання комунальних та індивідуальних послуг;

- управління на рівні районів, міст, сіл та селищ.

Фахівець здатний виконувати наступні професійні роботи:

- в галузі фінансів і торгівлі;

- в галузі бухгалтерського обліку та статистики;

- технічні роботи в галузі управління.

Фахівець може займати наступні первинні посади:

- технік з праці; планування, нормування та обліку;

- інспектор кредитний; торговельний;

- бухгалтер;

- технік-аналітик з економічної та соціальної статистики.

- інспектор кредитний; торговельний;

 

 

- бухгалтер;

- технік-аналітик з економічної та соціальної статистики.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1204
Зміст : 573
Переглянути хіти змісту : 691874