Четвер, 26 лютого 2015, 19:35

Завідувач кабінету Соломчак Т.Я.Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.«Статистика - це окремий і дивовижний світ, який живе за своїми законами і правилами. Цей світ не просто багатогранний, він ще і багато значущий, оскільки науковець бачить у ньому, окрім цифр, відображення життя суспільства, музику чисел, яка дозволяє побачити суспільні негаразди, фінансові махінації, дозволяє передбачити кризові явища. Ці висновки можуть допомогти зробити так, щоб запобігти кризі та підвищити матеріальний добробут населення».


Основним призначенням кабінету є забезпечення викладання статистичних дисциплін для студентів спеціальностей:

5.03050601 «Прикладна статистика»,

5.03050401 «Економіка підприємства»,

5.03050702 «Комерційна діяльність»,

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».


ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний кабінет статистики


1.Загальні відомості

Навчальний кабінет № 211 статистики функціонує і створений згідно з робочим навчальним планом спеціальності 5,03050601 «Прикладна статистика».

Це положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінету у згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов’язковим для їх організації у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації.

Кабінет № 211 статистики – кімната технікуму зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та обладнання, призначений для проведення занять з статистичних дисциплін.

Основна мета створення кабінету № 211 статистики полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів освіти.

Функціонування навчального кабінету створює передумови для:

- організації індивідуального та диференційованого навчання;

- реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

- забезпечення поглибленого навчання;

- організація роботи гурткка, складання графіку гуртка;

- складання графіків занять і проведення консультацій;

- складання і забезпечення виконання плану роботи кабінету;

- випуску стінних газет, оновлення стендів статистичною інформацією, організації виставок кращих робіт студентів;

- проведення засідань циклових комісій;

- індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня;

- забезпечення навчального процесу необхідними навчальними посібниками, методичними вказівками для проведення практичних занять, стендами, формами статистичного спостереження, технічними засобами і інше;

- бібліографічної роботи: ведення картотек, додаткової, фахової літератури;

- створенню умов для самостійної роботи студентів;

- розробки та дотримання правил техніки безпеки;

- постійної виховної роботи з формування особистості;

- виховання любові до праці та набутої професії, бережливого ставлення до майна;

- участі в оглядах.

Навчальний кабінет № 211 статистики – комбінований кабінет з декількох статистичних дисциплін містить навчально-методичну інформацію та матеріально- технічне забезпечення.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі економіки та підприємництва обов’язково передбачає опанування статистичними методами збирання, обробки та аналізу статистичної інформації, професійної інтерпретації результатів статистичного дослідження та використання їх в системі управління.

Навчальний кабінет має допомогти студентові опанувати статистичні методи дослідження та мистецтво інтерпретації статистичних «чисел», як основний засіб навчання використовується наочність. Увага студента концентрується на основних положеннях статистичного методу чи прийому, розкривається його логіка, методика обчислення та аналітичні можливості.

2. Оснащення кабінету навчально-методичними посібниками, оргтехнікою (робочі місця студента, викладача, аудиторна дошка, ТЗН, наочність, комп’ютерна техніка, оформлення кабінету).

2.1. Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для вищих навчальних закладів I-II  рівнів акредитації.

Меблі та їх розміщення у кабінеті відповідають санітарно-гігієнічним правилам та нормам.

Столи стандартні, при цьому стіл і стілець однієї групи.

2.2. Лабораторне приміщення обладнане відповідно до специфіки дисциплін.

2.3. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

2.4. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.

2.5. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкції, затвердженої Міністерством фінансів України.

Кабінет оснащений стандами: методи статистики, статистика як наука …, статистичний бюлетень, інформація кабінету, … холодних чисел.

Загальновизнана роль статистики у пізнанні закономірностей соціально-економічних явищ і процесів. Сьогодні статистику використовують, вивчаючи темпи і пропорції економічного розвитку, життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи підприємницькі та громадські ризики, у маркетингових дослідженнях тощо.

2.6. Кабінет оснащений навчально-методичними посібниками зі статистики, фаховим журналом «Статистика України», статистичними збірниками Головного управління статистики у Львівській області і Державної служби статистики.

На вхідних дверях кабінету є відповідний напис на табличці з назвою кабінету «Кабінет № 211 статистики».

Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:

- план роботи кабінету;

- інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки при роботі в кабінеті і журнал обліку інструктажу з техніки безпеки;

- правила роботи в кабінеті;

- таблиці основних формул;

- графік засідань гуртка;

- графік роботи кабінету;

- графік проведення консультацій;


До експозицій змінного характеру належать:

- виставка кращих робіт студентів;

- зразки кращих творчих і курсових робіт, рефератів;

- матеріали до теми наступних занять;

- додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема експрес-випуски, прес-релізи органів державної статистики, матеріали, що стосуються промислового виробництва області, міста, результати дослідницької роботи студентів, конкурсів, студентських олімпіад тощо.

3. Навчально-методичний комплекс дисциплін, які відносяться до кабінету № 211 статистики.

Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів на паперовій та в електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студентів у відповідності до освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» затвердженої Міністерством освіти і науки України у 2009 році.

Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи педагогічного процесу – повідомлення навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю, та основних функцій освітнього процесу – освітньої, виховної та розвиваючої. НМК розробляється для статистичних дисциплін відповідно до навчального плану.

Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій:

- підручники / навчальні посібники, розроблені викладачами, конспекти лекцій у паперовій та/або електронній формі (електронний підручник/навчальний посібник/інтерактивний комплекс, файл зі змістом матеріалу, що викладається на лекціях, файл із роздатковими матеріалами);

- питання, тести й завдання за окремими темами лекцій  для самоконтролю студентів;

- список основної і додаткової літератури, рекомендованої студентам, за темами лекцій.

- глосарій (тлумачний словник термінів - упорядкований перелік спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в  тексті лекцій навчальної дисципліни, за темами лекцій або за абеткою.

- Методичні вказівки для студентів щодо самостійного вивчення  навчальної дисципліни - комплекс рекомендацій  і роз'яснень, що забезпечують студентові оптимальну організацією вивчення дисципліни.

Методичні вказівки для виконання практичних, семінарських занять  містять:

-  план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою та перелік питань, які підлягають розгляду;

-  короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних/досліджуваних на семінарському/практичному занятті, з посиланнями на додаткові НММ, які дозволяють вивчити їх глибше;

-  питання, що виносяться на обговорення та список літератури із зазначенням конкретних сторінок, необхідної для цілеспрямованої роботи студента при підготовці до семінару (список літератури оформлений відповідно до правил бібліографічного опису);

-  тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на семінарських практичних заняттях;

-  список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу «Економічна статистика» для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050601 «Прикладна статистика» включають:

- тематику курсових робіт;

- короткі загальні й НММ за темою роботи із зазначенням додаткової літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, які розглянуті в курсовій роботі;

- дані статистичного щорічника;

- методику виконання курсової роботи (порядок виконання розрахункової частини роботи, графічної частини, методику аналізу отриманих результатів);

- порядок оформлення пояснювальної записки, графічної частини;

- порядок захисту;

- шкалу оцінювання курсової роботи, яка повинна включати бали за повноту та правильність виконання кожного розділу роботи, оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, захист.

Методичні вказівки для викладачів, які керують курсовою роботою - визначають методику керівництва курсовою роботою, проведення консультацій, контролю виконання та захисту курсової роботи.

Методичні вказівки щодо перебігу практики і програми виробничої практики, завдання навчальної практики для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050601 «Прикладна статистика».

НММ для поточного, проміжного й підсумкового контролю:

- контрольні питання за кожною темою навчальної дисципліни відповідно до робочої програми;

- перелік тем та зразки рефератів, есе;

- завдання для контрольних робіт, що дозволяють визначити засвоєння окремих тем навчальної дисципліни;

- контрольні завдання для підсумкового контролю;

НМК розробляють викладачі статистичних дисциплін, які забезпечують викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки студентів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями «Економіка підприємства», «Прикладна статистика», «Комерційна діяльність», «Розробка програмного забезпечення».

Навчально-методичні матеріали, що включаються в НМК, відповідають сучасному рівню розвитку статистичної науки і передбачають логічно послідовний виклад змісту  навчального матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів навчального процесу, що дозволяють студентам глибоко освоювати навчальний матеріал і набувати умінь.

Розробка НМК здійснюється у такій послідовності:

-  розробка і затвердження робочої програми навчальної дисципліни;

-  розробка конспекту лекцій та укладання глосарію;

-  розробка вказівок проведення практичних /семінарських/ занять;

-  підготовка вказівок до самостійної роботи;

-  підготовка вказівок  до виконання курсових робіт;

-  розробка засобів діагностики за усіма видами навчальних робіт із дисципліни;

-  розробка вказівок викладачам;

-  оформлення документації НМК;

-  апробація матеріалів НМК у навчальному процесі;

-  коригування (оновлення) матеріалів НМК.

Усі начально-методичні матеріали дисципліни розробляються відповідно до затвердженої робочої програми.

Терміни розробки матеріалів визначаються, за якою закріплена навчальна дисципліна, фіксуються протоколом засідання комісії обліково-статистичних дисциплін, підготовка елементів НММ включається в індивідуальний план роботи викладача (до розділу навчально-методичної роботи).


Законодавчі та нормативно-правові акти зі статистики:

Закон України «Про державну статистику»,

Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення»,

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику»,

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення»,

Закон України «Про сільськогосподарський перепис»,

Закон України «Про інформацію»,

Закон України «Про доступ до публічної інформації»,

Закон України «Про державну службу»,

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»,

Закон України «Про електронний цифровий підпис»,

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень»,

Указ Президента України «Про День працівників статистики»,

Указ Президента України «Про символіку Державної служби статистики України»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 «Про затвердження Положення про Державну службу статистики України»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 749»,

Постанова КМ України від 8 листопада 2000 р. № 1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі»,

Постанова КМ від 22 січня 1996 р. № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України».

Перелік дисциплін:

Статистика,

Статистика 2,

Економічна статистика,

Статистика підприємств,

Статистика ринку праці,

Регіональна статистика,

Статистика ринку товарів і послуг,

Соціальна і демографічна статистика,

Статистика сільського господарства,

Фінансова і банківська статистика,

Технології.


Навчально-методична робота кабінету статистики спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу. Викладачами розроблені навчально-методичні комплекси за усіма статистичними дисциплінами, які відповідають галузевим стандартам вищої освіти й призначені для забезпечення статистичної підготовки випускників та формування у них компетенцій зі статистики. Навчальна робота викладачів у кабінеті складається з проведення лекцій, практичних занять та індивідуальних консультацій під час виконання курсових робіт. Лекції ілюструються реальними даними за різними інформаційними джерелами з посиланням на інтернет-ресурси, статистичні щорічники, тематичні збірники та ін.


Перелік основних підручників та навчально-методичних посібників:

1. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006.

2. Демографічна статистика. Підручник. С.Г.Стеценко  – Київ, Вища школа, 2005.

3. Економічна статистика. Навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. Л.І.Гальків, Н.П.Лутчин, Б.С.Москаль. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2012.

4. Економічна статистика: Навч. посіб. За наук. ред. д-ра екон. наук Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2005.

5. Планування та статистика показників праці: Навчальний посібник. І.В.Петенко, Т.В.Уманець, Л.І.Антошкіна. – Донецьк:Ноулідж» (донецьке відділення), 2009.

6. Практикум із статистики. А.Т.Мармоза. – Київ: Кондор, 2005.

7. Теорія економіки регіонів: Навч. посіб. М.О.Джаман. – К.: «Центр учбової літератури», 2014.

8. Теорія статистики: Підручник. Н.В.Ковтун. – К.: Знання, 2012.

9. Теорія статистики: Навч. посіб. Матковський С.О., Марець О.Р. – К.: Знання, 2009.

10. Соціальна статистика: Підручник. Удотова Л.Ф. – К.: КНЕУ, 2002.

11. Статистика: Навчальний посібник, 2-ге вид. С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак. - Львів: «Новий світ – 2000», 2011.

12. Статистика: Навчальний посібник. В.К.Горкавий. – К.: Алерта, 2012.

13. Статистика для економістів: Навч. посіб. Р.М.Моторин, Е.В.Чекотовський. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2013.

14. Статистика: Підручник. А.Т.Мармоза. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009.

15. Статистика підприємств: Навчальний посібник. За ред. С.О.Матковського.- 2-ге вид., переробл. і доповн. – К., Алерта, 2013.

16. Статистика ринків: Підруч. для вищ. навч. закл. Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін. – К.: КНЕУ, 2009.

17. Статистика ринків: практикум. І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, А.В.Головач та ін. – К.: КНЕУ, 2010.

18. Статистика ринку товарів і послуг: Посібник. Л.І.Крамченко. – Л.: «Новий Світ – 2000», 2006.

19. Статистика ринку товарів та послуг: Навч. посіб. Н.М.Гаркуша, І.А.Бігдан, О.В.Прокопова та ін. – К.: Знання, 2011.

20. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб. Л.Г.Рождественська. – К.: КНЕУ, 2005.

21. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід. Навчальний посібник. За ред. Н.С.Власенко, Н.В.Григорович, Н.В.Рубльової. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2006.

22. Статистика фінансів: Посібник. Н.П.Лутчин, А.К.Миронюк. – Л.:«Новий Світ – 2000», 2006.

23. Фінансова статистика. Навч. посіб. В.М.Кремень, О.І.Кремень. – К.:«Центр учбової літератури», 2014.

24. Основи статистики сільського господарства: Навч. посібник. Е.В.Чекотовський. – К.: КНЕУ, 2001.

25. Статистика сільського господарства: Навчальний посібник. А.Т.Мармоза. – К.: Ельга-Н,  КНТ, 2007.


З метою активізації студентської науково-дослідної роботи функціонує студентський гурток. Члени гуртка виступають з доповідями на студентських науково-практичних конференціях. Основна проблема гуртка полягає в поглибленому вивченні окремих питань розвитку статистичної науки та практики, зокрема на прикладі застосування статистичних методів дослідження навчити студентів, а в майбутньому фахівця з тієї чи іншої спеціальності, оцінювати певні соціально-економічні явища чи процеси. Вміння виробити правильний алгоритм вирішення проблеми, адекватно оцінити ситуацію, що склалася, вибрати необхідну інформаційну базу, здійснити статистичні розрахунки та зробити обгрунтовані висновки – такі навички, підвищують конкурентоспроможність фахівця зі статистики на ринку праці України.


"Тютюнова» статистика СТЕтІ"

Захід можна переглянутиТУТ


Інтелектуально розважальне шоу гуртка статистики на тему : «Освітні послуги та рівень освіти населення»

Dim lights Embed Embed this video on your site

Інтелектуальна гра «Найрозумніший статистик 2013 року» присвячена Міжнародному року статистики

Dim lights Embed Embed this video on your site


СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


"Різдвяний музичний дарунок"

Захід можна переглянутиТУТ

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289767