Неділя, 15 березня 2015, 23:45

 

 

 

 

Завідувач кабінету Сушко А.В.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Положення про лабораторію

І. Загальні відомості

Лабораторія Інформатики, архітектури комп’ютерів та комп’ютерних мереж забезпечує вивчення предметів: «Інформатика», «Інформатика і КТ», «Архітектура ПК», «Організація комп’ютерних мереж».

При лабораторії працюють  викладачі циклової комісії «Розробки програмного забезпечення» . Загальне керівництво роботою лабораторії здійснює зам. директора по навчально-виробничій роботі і голова циклової комісії розробки програмного забезпечення.

Керівництво роботою лабораторії покладається на зав.лабораторією, який призначається наказом директора технікуму.

 

Основні завдання навчальної лабораторії

1. Організація навчальних занять на рівні, що відповідає вимогам сучасної психолопедагогічної науки.

2. Втілення в навчальний процес нових методів і засобів навчання.

3. Надання методичної допомоги викладачам для підвищення їх фахового рівня.

4. Проведення консультацій по окремих темах курсу.

5. Організація позаурочної роботи (проведення тижня комісії розробки програмного забезпечення, конференцій, конкурсів).

6. Проведення лекцій, бесід.

7. Надання допомоги студентам при написанні курсових робіт.

8. Створення і залучення студентів до роботи гуртка з інформатики.

9. З метою кращої організації роботи лабораторії працює студентський гурток  інформатики, члени якого займаються  поглибленим вивченням і дослідженням офісних програм.

 

ІІ. Матеріальне забезпечення лабораторії

Лабораторія укомплектована двомісними столами, кріслами для кожного студента, столом і кріслом для викладача, кафедрою, класною дошкою, кутком для одягу. Кабінет обладнаний комп’ютерною технікою для проведення лабораторних і практичних занять з наступних дисциплін: інформатика, інформатика і КТ, архітектура ПК, організація комп’ютерних мереж.

Приміщення для лаборантської оснащене кріслами та столами для викладачів, шафами для навчально-методичного комплексу з вище перелічених дисциплін, літератури професійного спрямування, методичних розробок.

В кабінеті в наявності є навчальні стенди і стенди з інформацією про діяльність кабінету.

Типовий облік обладнання.

№ п/п Найменування Кількість

1 Стенд 5

2 Жалюзі 3

3 Столи письмові 12

4 Кафедра 1

5 Вішак 1

6 Крісла 30

7 Столи комп’ютерні 8

8 Дошка класна розкладна 1

9 Світильник 6

10 годинник 1

11 картини 1

12 ПК 8

 

ІІІ. Навчально-методичний комплекс з дисциплін інформатика, інформатика і КТ, архітектура ПК, організація комп’ютерних мереж

Навчально-методичний комплекс включає:

1. Навчальні програми.

2. Конспект лекцій.

3. Міжпредметні і внутріпредметні  зв’язки.

4. Перелік питань, що включаються в екзаменаційні білети.

5. Завдання для виконання практичних робіт по темах.

6. Завдання для виконання лабораторних робіт по темах.

7. Індивідуальні завдання для опитування по темах.

8. Завдання для самостійної роботи.

9. Завдання для домашньої роботи.

10. Завдання для виконання контрольних робіт.

11. Завдання для виконання підсумкової контрольної роботи.

12. Тести по темах курсу.

13. Консультації по темах.

14. Наглядність, роздатковий матеріал.

 

ІV. Організація робіт в лабораторії

Робота лабораторії здійснюється на основі перспективного та поточного річного планування. Відповідальність за роботу лабораторії несе завідуючий лабораторією.

Гурткова робота лабораторії ведеться регулярно, протягом навчального року, засідання гуртка проводиться один раз в місяць.

 

Обов’язки завідуючого навчальною лабораторією технікуму

1. Участь в матеріально-технічному забезпеченні лабораторії, її оформленні та переобладнанні.

2. Допомога викладачам в організації та проведенні занять, а також в позааудиторній роботі.

3. Керівництво роботою лаборанта.

4. Забезпечення необхідної чіткості роботи лабораторії по виконанню завдань, що стоять перед нею.

5. Забезпечення збереження цілісності та належного стану обладнання.

6. Систематичне придбання літератури, інструкцій, положень по дисциплінах, о належать до лабораторії.

7. Виготовлення роздаткового матеріалу.

8. Ведення гурткової роботи.

9. Участь у виховній роботі студентів.

10. Систематичне проведення інструктажу по правилах техніки безпеки.

11. Організація самостійної роботи студентів в лабораторії.

12. Організація виконання плану роботи лабораторії

 

На завідуючого лабораторією покладаються:

1. Проведення теоретичних занять, практичних і лабораторних робіт тільки при наявності відповідного обладнання для цієї мети і прийнятих в експлуатацію приміщень і обладнання, безпечного стану робочих місць.

2. Організація роботи по паспортизації санітарно-технічного стану умов праці в приміщеннях лабораторії, кабінету, майстернях.

3. Розміщення і забезпечення безпечної експлуатації обладнання, приладів, стендів, а також введеннях їх в експлуатацію після приймання постійно діючою комісією і затвердження акту приймання.

4. Організація регулярного проведення замірів освітленості, шуму, вібрації, аналізів повітряного середовища на вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони в приміщеннях лабораторії.

5. Розробка і періодичний перегляд інструкцій по охороні праці не рідше одного разу у три роки відділом охорони праці і представлення їх на затвердження директором і профспілковим комітетом.

6. Проведення із студентами первинного інструктажу на робочому місці, повторного і позапланованого інструктажу по охороні праці, перевірка їх знань.

7. Негайне повідомлення директора і профспілковий комітет, а також відділ охорони праці про кожний нещасний випадок, який стався при проведенні теоретичних занять, практичних і  лабораторних робіт, участь у його розслідуванні і прийняття заходів по усуненню причин, які викликали нещасний випадок.

8. Складання і подання заявок на спец.одяг, спец.взуття та інші засоби індивідуального захисту.

9. Підготовка пропозицій по покращенню умов проведення теоретичних занять, практичних і лабораторних робіт для включення в комплексний план і угоду по охороні праці і вжиття заходів по їх виконанню

 

Роботу лабораторії обслуговує лаборант в обов’язки якого входять:

1. Контроль за станом навчального обладнання, меблів.

2. Участь в роботі гуртка інформатики.

3. Участь в виготовленні роздаткового матеріалу.

4. Допомога при проведенні практичних, лабораторних  занять.

5. Забезпечення занять документами, інструктивним матеріалом.

 

Методичне забезпечення:

Інформатика і КТ

1. Робоча  програма з інформатики і КТ

2. Сушко А.В. Лекції з інформатики і КТ.

3. Сушко А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інформатики і КТ

4. Сушко А.В. Завдання та методичні вказівки до виконання домашніх самостійних робіт

5. Сушко А.В. Методична розробка на тему «Сценарій відкритого засідання гуртка з інформатики і КТ»

6. Завдання для підсумкової контрольної роботи

Література:

1. Баженов В.А. «Інформатика і КТ»

2. Бакушевич Я.М. «Інформатика і КТ»

3. Кучерява Т.О. «Інформатика і КТ»

4. Пушкар О.І. «Інформатика і КТ»

5. Литвин І.І. «Інформатика і КТ»

6. Руденко В.Д. «Практичний курс інформатики»

 

Архітектура ПК

1. Робоча програма з архітектури ПК

2. Партика М.В. Лекції з архітектури ПК.

3. Партика М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з архітектури ПК

4. Партика М.В. Завдання та методичні вказівки до виконання домашніх самостійних робіт

5. Завдання для підсумкової контрольної роботи

 

Література:

1. Мельник А.О. «Архітектура компютера»

2. Гуржій А.М. «Архітектура, принципи функціонування і керування ресурсами IBM PC»

Організація комп’ютерних мереж

1. Робача програма з організації комп’ютерних мереж

2. Сушко А.В. Лекції з організації комп’ютерних мереж.

3. Сушко А.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з організації комп’ютерних мереж

6. Сушко А.В. Завдання та методичні вказівки до виконання домашніх самостійних робіт

7. Завдання для підсумкової контрольної роботи

8. Екзаменаційні білети

 

Література:

1. Буров Є.В. «Компютерні мережі»

 

Мета гурткової роботи:

сприяти підвищенню навчальної мотивації студентів;

створити умови для повторення і закріплення програмного матеріалу використовуючи ігрові ситуації;

сприяти розвитку пізнавального інтересу, творчої активності студентів, розширенню кругозору, формуванню інформаційної культури студентів;

сприяти поглибленню знань з інформатики і КТ, розвитку навичок чіткого викладу своїх думок, умінню моделювати ситуацію.

 

Засідання гуртка

Dim lights Embed Embed this video on your site

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289559