Вівторок, 17 березня 2015, 13:45

 

 

 

 

Завідувач кабінету Гостинська О.І.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний кабінет (лабораторію)

 

1. Загальні положення

Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети, що функціонують і створюються згідно з робочим навчальним планом відповідної спеціальності.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінетів (лабораторій) згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов'язковим для їх організації у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації заклади незалежно від типу та форми власності.

Кабінетом вважається кімната закладу зі створеним навчаль¬ним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та обладнанням.

 

2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних  кабінетів

Основна мета створення кабінетів (лабораторій) полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів освіти.

Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення передумов для:

Організації індивідуального та диференційованого навчання;

Реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

Забезпечення поглибленого навчання;

Організації роботи гуртків та факультативів, складання графіків гуртків;

Складання графіків занять і проведення консультацій;

Складання і забезпечення виконання плану роботи кабінету;

Випуску стінних газет, оновлення стендів новою інформацією, організації виставок кращих робіт студентів.

Ведення журналу обліку проведених лабораторних та практичних занять;

Проведення засідань циклових комісій;

Індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня;

Забезпечення навчального процесу необхідним навчальними посібниками, натуральними взірцями товарів, інструментами, інструкцією по проведенню лабораторних і практичних занять, стендами, прейскурантами, роздатковими матеріалами, таблицями, технічними засобами і інше;

Бібліографічної роботи: ведення картотек, додаткової, фахової літератури;

Створення умов для самостійної роботи студентів по виконанню даних завдань;

Розробки та дотримання правил техніки безпеки;

Постійної виховної роботи з формування особистості;

Виховання любові до праці та набутої професії, бережливого ставлення до майна;

Участі в оглядах.

 

3. Типи навчальних кабінетів

3.1. Організація навчальних кабінетів передбачає:

визначення предметної специфіки;

розміщення кабінетів;

оснащення засобами навчання та обладнанням за єди¬ними вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів.

3.2. У закладах можуть створюватись такі типи навчальних кабіне¬тів:

кабінети з окремих дисциплін;

комбіновані кабінети з декількох споріднених дисциплін – кабінет з набором навчально-методичної інформації та мате¬ріально-технічного забезпечення для декількох  дисциплін.

 

4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів

4.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засо¬бів навчання та обладнання загального призначення для вищих  навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Меблі та їх розміщення у кабінетах має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам.

Столи повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

4.2. Лабораторні приміщення обладну¬ються відповідно до специфіки дисциплін.

4.3.  Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначають¬ся назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

4.4. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, прону¬мерована та скріплена печаткою.

4.5. Облік та списання морально та фізично застарілого облад¬нання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до ін¬струкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

4.6. Кабінети мають бути забезпечені:

аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожеж¬ної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

 

5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з:

Навчальних програм;

Робочих програм;

Навчально-методичного комплексу кожної дисципліни;

Підручників;

Навчальних та методичних посібників з предмета;

Навчального обладнання, ТЗН та ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій: мультимедійні презентації, презентації, комп’ютерне тестування тощо)

У навчальному кабінеті створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

У кабінеті (лабораторії), де проводяться лабораторні, практичні роботи має бути інструкція і журнали ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

 

Додатково кабінети можуть бути оснащені:

Підручниками та навчальними посібниками для кожного студента;

Фаховими журналами, періодичною літературою;

Бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

Матеріалами перспективного педагогічного досвіду;

Розробками відкритих занять та виховних заходів;

Інструкція для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, практикуму тощо;

Матеріалами з промисловості місті, області (краєзнавчими матеріалами);

Інше.

 

6. Оформлення навчальних кабінетів

На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет №…».

Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:

План роботи кабінету;

Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки при роботі в кабінеті і журнал обліку інструктажу з техніки безпеки;

Правила роботи в кабінеті;

Портрети видатних науковців, промисловців, письменників, педагогів тощо;

Таблиці сталих величин, основних формул;

Графік засідань гуртка;

Графік роботи кабінету;

Графік проведення консультацій.

До експозицій змінного характеру належать:

Виставка кращих робіт студентів;

Зразки творчих та дипломних робіт, рефератів та ін.;

Матеріали до теми наступних занять;

Додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема, про життєвий і творчий шлях письменників, учених, висвітлення поточних подій у нашій країни та за її межами; матеріали, що стосується промисловості міста та області; результати експериментальної та дослідницької роботи студентів; результати студентських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

 

7. Керівництво навчальним кабінетом

7.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає дирек¬тор з числа досвідчених викладачів наказом по на¬вчальному закладу.

7.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнан¬ня та інших матеріальних цінностей.

7.3. До обов'язків завідувача кабінету належать:

ведення документації навчального кабінету (паспорт кабінету, план роботи кабінету на навчальний рік (та перспективу), графік роботи навчального кабінету, графік ведення гурткової роботи);

забезпечення умов для проведення занять;

сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабі¬нету;

систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та по¬жежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому прак¬тичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

7.4. За згодою директора (заступника директора з навчальної роботи) закладу примі¬щення кабінетів можуть використовуватись для проведення занять з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

7.5. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних по¬сібників тощо.

7.6.  До обов'язків лаборанта належать:

систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і навичок із забезпечення викладання навчальної  дисципліни;

забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти пові¬тря і порядку розміщення засобів навчання і обладнання;

сприяння справності навчального обладнання;

збереження в належному порядку протипожежних засобів і за¬собів першої медичної допомоги;

утримання навчального обладнання в робочому стані і забезпе¬чення безпеки під час виконання студентами лабораторних і практичних робіт;

дотримання вимог правил пожежної безпеки;

допомога викладачам в організації проведення мультимедійних презентацій, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт, позааудиторної роботи з на¬вчальної дисципліни;

щоденне наведення загального порядку в лабораторії, дотри¬мання вимог з техніки безпеки.

 

8. План роботи навчального кабінету (лабораторії)

Схема плану роботи кабінету

1. Організаційна робота:

Підготовка кабінету до початку семестру.

Складання режиму роботи кабінету.

Складання графіків роботи гуртків та проведення консультацій.

Поповнення кабінетної документації

Проведення екскурсій.

Поза аудиторна робота.

Оформлення та переобладнання кабінету.

2. Виховна  робота:

Проведення вечорів і конференцій.

Бесіди виховного характеру.

Організація доповідей на різні теми (з поглиблення знань студентів, патріотичну, правову та інші тенденції).

3. Методичне забезпечення:

Складання та поповнення переліку, а також передбачене обладнання та наочних посібників.

Виготовлення та ремонт посібників.

Складання заявок на ремонт і придбання обладнання.

4. Методична робота:

Ведення поурочних картотек наочності.

Нагромадження в кабінеті інформаційної літератури.

Забезпечення студентів методичними розробками, завданнями для самостійної роботи.

Випуск стінної газети.

Організація виставок кращих робіт.

Ведення методичного кутка.

5. Проектна робота

6. Зв'язок з виробництвом.

 

9. Паспортизація кабінетів

Паспорт кабінету – документ, який визначає основні параметри, що характеризують фактичний стан і можливості виконання його основних функціональних завдань.

Паспортизація кабінету передбачає не тільки підготовку і заповнення паспорта, а й встановлення відповідності обладнання кабінету до типового переліку обладнання.

Паспорт навчального кабінету (лабораторії) складається один раз, але щорічно перед початком навчального року  вносяться зміни, які відбулися в кабінеті (лабораторії), направлені на удосконалення обладнання, унаочнення і особливо проведення лабораторних (практичних) робіт та навчально-методичного комплексу дисципліни. Зміни записуються в кінці паспорта на листках (до 10), спеціально відведених для цього, проставляються дата, підпис і прізвище завідуючого кабінетом (лабораторією).

 

 

 

ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ

 

1. Паспорт кабінету, де зазначено функціональне призначення обладнання, технічних засобів, наочних посібників, підручників, методичних посібників, дидактичних матеріалів та ін., що знаходяться в ньому.

2. План роботи навчального кабінету на навчальний рік (та перспективу).

3. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно – гігієнічних норм у навчальному кабінеті.

4. Дотримання естетичних вимог до оформлення навчального кабінету : наявність постійних та змінних навчально – інформаційних стендів, фотоматеріалів, хрестоматійних матеріалів та ін. (за планом навчального кабінету ).

5. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально – методичним комплексом засобів навчання.

6. Відповідність навчально – методичного комплексу та комплексу засобів навчання профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.

7. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, контрольних робіт, творів та ін., матеріалів для діагностики якості навчання та освітнього процесу (за профілем кабінету).

 

 

Предмети: Екологія, хімія, біологія.

Література:

Екологія:

1. «Екологічна освіта в школі». Харків -2008р., ПП «Тріада».

2. «Охрана природы»- Калинос П.И., Панасенко И.Л., 1989р,К., «Высшая школа».

3. «Кологічні основи природокористування» - Сафранов Т.А., 2010р., Львів «Новий світ».

4. «Основи екології та ЕПК»- Царенко О.М. та інші, 2007р., Суми.

5. «Екологія: теоретичні основи і практикум», Потіш А.Ф. та інші , Львів, 2003р. «Магнолія-плюс».

6. «Практикум із загальної екології», Білявський Г. О., Фурдуй Р.С., Київ,т1997р., «Либідь».

7. «Екологія та охрана природы»- Джигирей, Львыв, 1999г.

8. «Экология»- Чернов Н.М., Былов Л, Москва, 1988г., «Просвещение».

9. «Словарь-справочник по Экологии»- К.М. Сытник и другие, 1994г., Киев, Наукова думка.

10. «Экология»- В.И. Коробкин, Л.В.Передельский, Ростов-на-Дону, 2004г., «Феникс».

11. «Екологія»- Кучерявий В., Львів, 2001р., «Магнолія».

 

Біологія:

1. «Біологія, поурочне планування, конспекти уроків 10\11кл.», Тернопіль,2000р., «Богдан».

2. «Інтерактивні уроки біології людини, 9 кл.», О. Кулініч, Л.Слободинюк, 2007р., К., «Шкільний світ».

3. «Нетрадиційні уроки біології»- Хвостіченко та інші, 2007р., Харків.

4. «Біологія – авторські уроки»- Упатов І., 2005р., Харків, «Ранок».

5. Підручники «Загальна біологія 10\11кл.», Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., 2001р.,К., Генеза.

6. «Біологія 10-11кл., розробки уроків» - Тагліна О.В., 2007р., Ранок, «Веста».

7. «Біологія у визначеннях, таблицях, схемах 6-11кл.» - Бугай О.В.,  Ранок, «Веста».

8. «Усе для атестації вчителя біології» - Ранок, 2009р.

9. «Тиждень біології в школі»- Тагліна О.В., 2008р., Ранок.

10. «Біологія- посібник-конспект, 10кл.»- Тернопіль, 2000р.

11. «Робочі зошити з біології 10\11кл.» - Ростовцева Л.П., Запорожець П.В., 2004р.,  Харків, «Ранок», «Веста»

 

Хімія:

1. «Хімія»-Басов В.П., Радіонов В. М., 2005р., Київ, «Каравела».

2. «1001 задача з хімії» - Слєта Л.О. та інші, Харків, «Ранок».

3. «Уроки хімії у 8 кл.»- Савчин М.М., 1999р., Львів, «ВНТЛ- класика».

4. «Збірник задач та вправ з неорганічної хімії», 2000р., Львів, «ВНТЛ- класика».

5. «Хімія 8-9кл.»- Буринська Н.М., 2000р., Ірпінь.

6. « Хімія- розробки уроків 10кл.»- Транкіна Т.М., Григорович О.В., 2007р. Харків, «Ранок».

7. « Усі лабораторні роботи»-  Риженко М., 2006р., Харків, «Торсінг - плюс».

 

Методичне забезпечення:

Екологія: Посібник по «Екології», Курс лекцій, практичних, плани семінарських, завдання ДСР-Екологія, тестовий контроль.

«Основи екології»: Курс лекцій, практичних, плани семінарських, завдання ДСР-Екологія, тестовий контроль.

Біологія: Курс лекцій, практичних, інструкції по проведенні лабораторних, плани семінарських, завдання ДСР.

Хімія: Курс лекцій, практичних, інструкції по проведенні лабораторних , плани семінарських, завдання ДСР.

Методичні розробки та рекомендації:

Екологія:

1.«Методичні рекомендації по підготовці до проведення заліку з дисципліни «Екологія»».

2. «Роль екологічного законодавства у вирішенні екологічних проблем України».

3. «Методичне забезпечення самостійного опрацювання навчального матеріалу:  за темою: «Економічні методи управління природокористуванням і  охороною природного середовища».

4. Методична розробка «Роль екологічної освіти у вирішенні екологічних проблем України».

5. Науково-пошукова робота: «Роль світлодіодів   у збереженні енергетичних ресурсів планети».

6. Науково-пошукова робота: «Проблеми накопичення та утилізації ТПВ в Україні».

 

Біологія:

1. «Формування біологічних понять. Система термінологічної  роботи на заняттях біології».

2. «Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Біологія»».

Хімія:

1. «Термінологія  і номенклатура в загальній та неорганічній хімії».

 

Плани відкритих занять:

Екологія:

«Екологічні проблеми України та її регіонів»

Біологія:

«Модифікаційна мінливість»

Хімія:

1.Урок конференція із застосуванням інформаційних технологій «Хімія та екологія».

2. «Карбон  і силіцій».

Проблема над якою працює гурток:

«Вивчення екологічної ситуації України та шляхи вирішення екологічних проблем »

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1285847