Середа, 18 березня 2015, 18:22

 

 

 

 

Завідувач кабінету Касій Л.В.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний кабінет економіки підприємства, економіки та нормування праці, зовнішньоекономічної діяльності та курсового проектування

 

1. Загальні положення

Дія цього Положення поширюється на навчальний кабінет, що функціонує і створюється згідно з робочим навчальним планом  спеціальності «Економіка підприємства».

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінету згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами.

Кабінетом вважається кімната 204, що є навчаль¬ним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та обладнанням.

 

2. Мета, завдання та основні форми організації навчального  кабінету

 

Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів освіти.

Завданням функціонування навчального кабінету є створення передумов для:

Організації індивідуального та диференційованого навчання;

Реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

Забезпечення поглибленого навчання;

Організації роботи гуртка, складання графіка гуртка;

Складання графіка занять і проведення консультацій;

Складання і забезпечення виконання плану роботи кабінету;

Випуску стінних газет, оновлення стендів новою інформацією, організації виставок кращих робіт студентів.

Ведення журналу обліку проведених практичних занять;

Проведення засідань циклових комісій;

Індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня;

Забезпечення навчального процесу необхідними навчальними посібниками, документацією реальних підприємств, інструкцією по проведенню практичних занять, стендами,  роздатковими матеріалами, таблицями, технічними засобами і інше;

Бібліографічної роботи: ведення картотек, додаткової, фахової літератури;

Створення умов для самостійної роботи студентів по виконанню даних завдань;

Розробки та дотримання правил техніки безпеки;

Постійної виховної роботи з формування особистості;

Виховання любові до праці та набутої професії, бережливого ставлення до майна;

Участі в оглядах.

 

3. Тип навчального кабінету

 

3.1. Організація навчального кабінету передбачає:

визначення предметної специфіки;

розміщення кабінету;

оснащення засобами навчання та обладнанням за єди¬ними вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування цього кабінету.

3.2. Тип навчального кабіне¬ту:

комбінований кабінет з декількох споріднених дисциплін – кабінет з набором навчально-методичної інформації та мате¬ріально-технічного забезпечення для декількох  дисциплін: економіки підприємства, економіки та нормування праці, зовнішньоекономічної діяльності та курсового проектування.

 

4. Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету

 

4.1. Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засо¬бів навчання та обладнання загального призначення для вищих  навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Меблі та їх розміщення у кабінеті має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам.

Столи повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

4.2.  Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначають¬ся назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

4.3. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, прону¬мерована та скріплена печаткою.

4.4. Облік та списання морально та фізично застарілого облад¬нання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до ін¬струкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

4.5. Кабінет має бути забезпечений:

аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожеж¬ної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

 

5. Навчально-методичне забезпечення навчального кабінету

 

Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з:

Навчальних програм;

Робочих програм;

Навчально-методичного комплексу кожної дисципліни;

Підручників;

Обладнання, навчально-методичних посібників, оргтехніки (робочі місця студента, викладача, аудиторна дошка, наочність, кафедра, мультимедійні презентації, комп’ютерне тестування, оформлення кабінету).

У кабінеті, де проводяться практичні роботи, має бути інструкція і журнали ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

 

Додатково кабінет може бути оснащений:

Підручниками та навчальними посібниками для кожного студента;

Фаховими журналами, періодичною літературою;

Бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

Матеріалами перспективного педагогічного досвіду;

Розробками відкритих занять та виховних заходів;

Інструкція для виконання  практичних робіт,  спостережень, практикуму тощо;

Матеріалами з промисловості міста, області;

Інше.

 

6. Оформлення навчального кабінету

 

На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет № 204 економіки підприємства, економіки та нормування праці, зовнішньоекономічної діяльності та курсового проектування».

Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:

План роботи кабінету;

Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки при роботі в кабінеті і журнал обліку інструктажу з техніки безпеки;

Правила роботи в кабінеті;

Таблиці економічних термінів, основних формул;

Графік засідань гуртка;

Графік роботи кабінету;

Графік проведення консультацій.

До експозицій змінного характеру належать:

Виставка кращих робіт студентів;

Зразки творчих та курсових робіт, рефератів та ін.;

Матеріали до теми наступних занять;

Додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема, висвітлення економічний новин у нашій країні та за її межами; матеріали, що стосується промисловості міста та області; результати експериментальної та дослідницької роботи студентів; результати студентських олімпіад, конкурсів, конференцій тощо.

 

7. Керівництво навчальним кабінетом

 

7.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає дирек¬тор з числа досвідчених викладачів наказом по на¬вчальному закладу.

7.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнан¬ня та інших матеріальних цінностей.

7.3. До обов'язків завідувача кабінету належать:

ведення документації навчального кабінету (паспорт кабінету, план роботи кабінету на навчальний рік (та перспективу), графік роботи навчального кабінету, графік ведення гурткової роботи);

забезпечення умов для проведення занять;

сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабі¬нету;

систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та по¬жежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому прак¬тичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

7.4. За згодою директора (заступника директора з навчальної роботи) закладу примі¬щення кабінетів можуть використовуватись для проведення занять з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

7.5. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних по¬сібників тощо.

7.6.  До обов'язків лаборанта належать:

систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і навичок із забезпечення викладання навчальної  дисципліни;

забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти пові¬тря і порядку розміщення засобів навчання і обладнання;

сприяння справності навчального обладнання;

збереження в належному порядку протипожежних засобів і за¬собів першої медичної допомоги;

утримання навчального обладнання в робочому стані і забезпе¬чення безпеки під час виконання студентами лабораторних і практичних робіт;

дотримання вимог правил пожежної безпеки;

допомога викладачам в організації проведення мультимедійних презентацій, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт, позааудиторної роботи з на-вчальної дисципліни;

щоденне наведення загального порядку в лабораторії, дотри¬мання вимог з техніки безпеки.

 

8. План роботи навчального кабінету

 

Схема плану роботи кабінету

1. Організаційна робота:

Підготовка кабінету до початку семестру.

Складання режиму роботи кабінету.

Складання графіків роботи гуртків та проведення консультацій.

Поповнення кабінетної документації

Проведення екскурсій.

Поза аудиторна робота.

Оформлення та переобладнання кабінету.

2. Виховна  робота:

Проведення вечорів і конференцій.

Бесіди виховного характеру.

Організація доповідей на різні теми (з поглиблення знань студентів, патріотичну, правову та інші тенденції).

 

3. Методичне забезпечення:

Складання та поповнення переліку, а також передбачене обладнання та наочних посібників.

Виготовлення та ремонт посібників.

Складання заявок на ремонт і придбання обладнання.

4. Методична робота:

Ведення поурочних картотек наочності.

Нагромадження в кабінеті інформаційної літератури.

Забезпечення студентів методичними розробками, завданнями для самостійної роботи.

Випуск стінної газети.

Організація виставок кращих робіт.

Ведення методичного кутка.

5. Проектна робота

6. Зв'язок з виробництвом.

 

9. Паспортизація кабінету

 

Паспорт кабінету – документ, який визначає основні параметри, що характеризують фактичний стан і можливості виконання його основних функціональних завдань.

Паспортизація кабінету передбачає не тільки підготовку і заповнення паспорта, а й встановлення відповідності обладнання кабінету до типового переліку обладнання.

Паспорт навчального кабінету складається один раз, але щорічно перед початком навчального року  вносяться зміни, які відбулися в кабінеті, направлені на удосконалення обладнання, унаочнення і особливо проведення практичних робіт та навчально-методичного комплексу дисципліни. Зміни записуються в кінці паспорта на листках (до 10), спеціально відведених для цього, проставляються дата, підпис і прізвище завідуючого кабінетом.

 

 

Навчально – методичний комплекс №1 з предмету “ Економіка підприємства” викладачів  Касій Л.В. , Вишатицькаої О.Я., Куцалаби Н.І., Вишатицької Н.В., Дєрбіної Л.В.  включає :

- навчальну програму для спеціальностей «Економіка підприємства»,  «Комерційна діяльність», «Прикладна статистика», «Розробка програмного забезпечення»;

- робочу програму для спеціальностей «Економіка підприємства»,  «Комерційна діяльність», «Прикладна статистика», «Розробка програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання;

- лекційний матеріал – 24 лекцій ;

- практичні заняття  - 16  практичних;

- завдання для виконання самостійної роботи ;

- контрольні запитання та тестові завдання для проведення модульного підсумкового контролю;

- пакет комплексної контрольної роботуи для студентів ІІ курсу спеціальностей «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Прикладна статистика», «Розробка програмного забезпечення»;

- завдання для написання курсової роботи, включаючи плани та тематику курсових робіт ;

- методичну розробку «Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з предмету  «Економіка підприємства»»;

- методичну розробку «Завдання та методичні вказівки про проходження практики з комп’ютерних та комунікаційних технологій в частині «Економічний практикум»»;

- методичну розробку «Завдання та методичні вказівки про проходження навчальної економічної практики на умовних робочих місцях».

 

Рекомендована література

 

Базова (Б)

1. “Економіка підприємства”: Підручник/За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2- Ге перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2005р.

2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. Навчальний посібник. 2 – ге вид., виправлене і доповнене. К.: «Каравелла», Львів:  «Новий світ - 2000», 2001 р.

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002 р.

4. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001 р.

 

Допоміжна (Д)

1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006 р.

2. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004 р.

3. Покроповний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник – Київ: КНЕУ, 1998 р.

 

Інформаційні ресурси  (І)

1. Глобальна мережа Internet

2. Навчальний посібник з предмета «Економіка підприємства» на електронних носіях інформації

 

 

Навчально – методичний комплекс № 2 з предмету “ Економіка та нормування праці ” викладачів Ладичук М.П., Дутко Л.П. включає:

- навчальну програму для спеціальності «Економіка підприємства»;

- робочу програму для спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання;

- лекційний матеріал – 12 лекцій ;

- практичні заняття  - 16  практичних;

- завдання для виконання самостійної роботи ;

- контрольні запитання та тестові завдання для проведення модульного підсумкового контролю;

- пакет комплексної контрольної роботуи для студентів ІІ курсу спеціальностей «Економіка підприємства;

- курс лекцій ;

- практична робота: плани практичних занять , пакети завдань на кожне практичне заняття , роздатковий матеріал;

- робота на семінарських заняттях: плани семінарів, інформаційний роздатковий матеріал з пояснюючою інформацією для полегшення вирішення практичних завдань.

 

Навчально – методичний комплекс  №3 з предмету “Зовнішньоекономічна діяльність” викладача Касій Л.В. включає:

- навчальну програму для спеціальностей «Економіка підприємства»,  «Комерційна діяльність»;

- робочу програму для спеціальностей «Економіка підприємства»,  «Комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання

- курс лекцій ;

- практична робота : плани практичних занять , пакети завдань на кожне практичне заняття , роздатковий матеріал ;

- робота на семінарських заняттях:плани семінарів , інформаційний роздатковий матеріал з пояснюючою інформацією для полегшення вирішення практичних завдань;

- домашня самостійна робота : консультативний роздатковий матеріал;

- тестові завдання ;

- пакет комплексної контрольної роботи;

Рекомендована література :

Базова (Б) :

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Т – во «Знання», КОО, 1998.

2. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008.-432с.

3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006.

4. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. –К.: ВД «Професіонал», 2004.

5. Макогон Ю.В.,  Рижиков С.В., Касьянюк О.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник (під заг.ред. А.І.Кредісова) – К.1997.

7. Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000.

 

Допоміжна (Д) :

1. Закон України «Про ЗЕД», ВВР, 1991.

2. Закон України «Про режим іноземного інвестування».

3. Закон України «Про страхування».

4. Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність. – К.: Істина, 2008.

5. Правові основи підприємницької діяльності (під редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М.) – К.: Правові джерела, 1997.

 

Інформаційні ресурси:

3. Глобальна мережа Internet

4. Навчальний посібник з предмета «Зовнішньоекономічна діяльність» на електронних носіях інформації

 

Методичні розробки та відкриті заняття викладача Касій Л.В.

За останні п’ять  років  підготувала наступні методичні розробки: завдання та методичні вказівки для курсової роботи з «Економіки підприємства»,  для проведення практики з комп’ютерних та комунікаційних технологій в частині «Економічний практикум», для проведення практики зі спеціальності «Економіка підприємства» в частині «Економіка підприємства»,  для виконання домашньої роботи з економіки підприємства,

для розв’язування типових задач з економіки підприємства; курс лекцій з економіки підприємства; практикум з економіки підприємства; курсова робота «Системний підхід при викладанні економічних дисциплін»; тестові завдання та завдання для модульного та поточного контролю знань.

У 2008 році проведено відкритий урок на тему: «Транспортне забезпечення та страхування зовнішньоекономічної діяльності  підприємств».

У 2008 році – відкрите засідання гуртка на тему «Виробництво, якість, конкурентоспроможність»

2013 рік - доповідь в рамках обласного методичного об’єднання на тему: «Форми та методи контролю знань при проведенні заняття з «Економіки підприємства»»

У 2013 році було проведено відкрите засідання гуртка (тренінг) на тему «Вчимося формувати власний бюджет, відстежувати витрати, робити заощадження…».

У 2014 році відкрите практичне заняття на виробництві ДП «Воютицький спиртзавод».

2014 рік – підготовка студентів до міжнародної науково-практичної конференції за темою «Аналіз зовнішньої інвестиційної діяльності в Україні».

2014 рік – підготовка студентів до форуму «Освіта. Бізнес. Робота.», що проводився спільно з Львівським молодіжним центром праці.

2014 рік – підготовка студентів до міжвузівської науково-пізнавальної конференції за темою «Роль організаційної культури в системі управління підприємством (на прикладі ТзОВ «Самбірький радіозавод «Сигнал»)»

 

Позакласна робота

Вчимося планувати власний бюджет

Виховна година

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289485