Четвер, 19 березня 2015, 18:02

 

 

 

 

Завідувач кабінету С`єдіна Г.П.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ (ЛАБОРАТОРІЮ)

Основні завдання навчального кабінету(лабораторії):

забезпечення навчального процесу необхідними навчальними посібниками, інструкціями по проведенню лабораторних і практичних занять, стендами, прейскурантами, роздатковими матеріалами, таблицями, технічними засобами і інше;

створення умов для самостійної роботи студентів по виконанню даних завдань;

- організація гурткової роботи по предмету і технічної творчості;

організація лекцій, конференцій, зустріч та бесід з працівниками підприємств;

бібліографічні роботи - інформація про видання спеціальної літератури, ведення картотеки додаткової літератури з короткими анотаціями, картотеки газетно- журнальних статей по предмету (спеціальності, картотека наочності та інше);

- організація виготовлення наочності силами студентів і участь у виставках;

- ефективність використання технічних засобів;

- оснащення кабінету;

- розробка та дотримання правил техніки безпеки;

постійна виховна робота по формуванню спеціального світогляду;

виховання любові до праці та набутої професії, бережливого ставлення до майна;

- участь в оглядах;

- ведення журналу обліку майна кабінету, списання.

 

СХЕМА ПЛАНУ РОБОТИ КАБІНЕТУ

1.Організаційна робота:

- підготовка кабінету до початку семестру (навчального року);

- складання режиму робота кабінету;

складання графіків роботи гуртків та проведення консультацій;

- поповнення кабінетної документації;

- проведення екскурсій;

- позакласна робота;

- оформлення та переобладнання кабінету.

2. Виховна робота:

- проведення вечорів і конференцій;

- бесіди виховного характеру;

організація доповідей на різні теми (по поглибленню знань студентів, патріотичну, правову та інші тенденції).

З . Методичне забезпечення::

- виготовлення та ремонт посібників і інше;

складання заявок на ремонт і придбання обладнання.

4. Методична робота:

- ведення поурочних картотек наочності;

нагромадження в кабінеті інформаційної літератури і

інше;

забезпечення студентів методичними розробками, завданнями для самостійної роботи, конкретних дій рішення задач і інще;

- організація виставок кращих робіт;

- ведення методичного кутка.

5. Проектна робота (робота по технічній та художній творчості).

6. Зв'язок з виробництвом.

Обов'ЯЗКИ завідуючого навчальним кабінетом (лабораторією) технікуму.

1. Участь в матеріально-технічному забезпеченні кабінету, його оформленні та переобладнанні.

2. Допомога викладачам в організації та проведенні занять, а також в позакласній роботі.

3. Керівництво роботою лаборанта.

4. Участь у виховній роботі студентів.

5. Систематичне проведення інструктажу по правилах техніки безпеки.

6. Організація пре‘допомоги.

7. Допомога викладачам по проведенню екскурсій, уроків на виробництві.

8. Організація самостійної роботи студентів в кабінеті.

9. Організація виконання плану роботи кабінету.

10. Організація т 9 кОЧ&дї роботи .

Загальні відомості

Кабінет «Бухгалтерський та фінансовий облік» забезпечує вивчення предмету: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік»

При кабінеті працюють 4 викладачі. Загальне керівництво роботою кабінету здійснює зам. директора по навчальній роботі і голова циклової комісії обліково-статистичних дисциплін.

Керівництво роботою кабінету покладається на зав. кабінетом, який призначається наказом директора технікуму.

Основні завдання навчального кабінету

1. Організація навчальних занять на рівні, що відповідає вимогам сучасної психолопедагогічної науки.

2. Втілення в навчальний процес нових методів і засобів навчання.

3. Надання методичної допомоги викладачам для підвищення їх фахового рівня.

4.Забезпечення викладачів бухгалтерського та фінансового обліку необхідним інструктивним матеріалом, літературою, первинною документацією.

5. Проведення консультацій по окремих темах курсу.

6. Підготовка і проведення екскурсій в бухгалтерії підприємств м.Самбора.

7. Організація позаурочної роботи (проведення декади комісії обліково-статистичних дисциплін, конференцій, конкурсів).

8. Проведення лекцій, бесід.

9. Надання допомоги студентам в написанні курсових робіт.

10. Створення і залучення студентів до роботи гуртка бухгалтерського та фінансового обліку.

Обов'язки завідуючого навчальним кабінетом технікуму

1. Участь в матеріально-технічному забезпеченні кабінету, його оформленні та переобладнанні.

2. Допомога викладачам в організації та проведенні занять, а також в позакласній роботі.

3. Керівництво роботою лаборанта.

4.Забезпечення необхідної чіткості роботи кабінету по виконанню завдань, що стоять перед ними.

5.Забезпечення збереження обладнання.

6. Систематичне придбання літератури, інструкцій, положень по бух.обліку.

7. Виготовлення роздаткового матеріалу.

8. Вести гурткову роботу.

9. Участь у виховній роботі студентів,

10. Систематичне проведення інструктажу по правилах техніки безпеки.

11. Допомога викладачами по проведенню екскурсій, уроків на виробництві.

12.Організація самостійної роботи студентів в кабінеті.

13.Організація виконання плану роботи кабінету.

На завідуючого кабінетом, лабораторією покладаються:

1.Проведення теоретичних занять, практичних і лабораторних робіт тільки при наявності відповідного обладнання для цієї мети і прийнятих в експлуатацію приміщень і обладнання, безпечного стану робочих місць.

2.Організація роботи по паспортизації санітарно-технічного стану умов праці в приміщеннях лабораторії, кабінету, майстернях.

Розміщення і забезпечення безпечної експлуатації обладнання, приладів, стендів, а також введеннях їх в експлуатацію після приймання постійно діючою комісією і затвердження акту приймання.

Зрганізація регулярного проведення замірів освітленості, ігуму, вібрації, аналізів повітряного середовища на вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони в приміщеннях лабораторії, кабінету.

Розробка і періодичний перегляд інструкцій по охороні праці не рідше одного разу у три роки відділом охорони праці і представлення їх на затвердження директором і профспілковим комітетом.

Проведення із студентами первинного інструктажу на робочому місці, повторного і позапланованого інструктажу по охороні праці, перевірка їх знань.

Негайне повідомлення директора і профспілковий комітет, і також відділ охорони праці про кожний нещасний випадок, = хий стався при проведенні теоретичних занять, практичних і лабораторних робіт, участь у його розслідуванні і прийняття заходів по усуненню причин, які викликали нещасний випадок.

Підготовка пропозицій по покращенню умов проведення теоретичних занять, практичних і лабораторних робіт для включення в комплексний план і угоду по охороні праці і з -::ття заходів по їх виконанню.

Навчально-методичний комплекс з бухгалтерського та фінансового обліку

ь :-:о-методичний комплекс включає: писки з навчального плану, вчальні програми, нспект лекцій.

^предметні і внутріпредметні зв'язки.

релік питань, що включаються в екзаменаційні білети.

знання для виконання практичних робіт по темах.

дивідуальні завдання для опитування по темах.

знання для самостійної роботи.

знання для домашньої роботи.

нання для виконання контрольних робіт.

дання для виконання підсумкової контрольної роботи.

ти по темах курсу.

сультації по темах.

нання з бухгалтерського обліку для проведення ьної практики.

глядність, роздатковий матеріал: бланки первинних нтів, облікових регістрів.

Типовий облік обладнання.

№ п/п Назва Кількість

1 Обладнання, меблі

Столи 1 6

2 Крісла 32

3 Сейф залізний №008

4 Сейф дерев'яний 1

5 Карнізи 3

6 Жалюзі 3

7 Дошка 1

8 Тумбочки А

9 Стенди 3

 

 

Організація робіт в кабінеті лаборанта

5 обов'язки лаборанта входять:

1. Контроль за станом навчального обладнання, меблі, і. Участь в роботі гуртка по бухгалтерському обліку.

Участь в виготовленні роздаткового матеріалу.

Допомога при проведенні практичних, лабораторних занять.

:. Забезпечення занять документами, інструктивним

матеріалом.

 

 

Список літератури

 

Фінансовий облік

 

1. Р.В.Хомяк, В.І.Лемішовський «Бухгалтерський облік», Львів «Інтелект-Захід». 2008р.

2. Н.В.Чебанова, Т.І.Єфіменко «Фінансовий облік». Підручник. Київ, Видавничий центр «Академія», 2007р.

3. П.М.Гарасим, Г.П.Журавель, П.Я.Хомин «Курс фінансового обліку». Навчальний посібник. Київ «Знання», 2007р.

4. Ф.Ф.Бутинець «Бухгалтерський фінансовий облік». Житомир ПП «Рута», 2001р.

5.Л.К.Сук, П.Л.Сук «Фінансовий облік». Навчальний посібник. Київ. «Знання», 2010р.

6. І.І.Сахарцев. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник.

7.Закон України “Про ведення бухгалтерського обліку».

8.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. П(С)БО.

9.В.С.Лень «Фінансовий облік в Україні». Задачі, тести, відповіді. Київ 2006р.

10.А.П.Шот «Фінансовий облік». Збірник задач. Київ. 2004р.

11.Тестові завдання з курсу «Фінансовий облік»

12.Положення НБУ «Про кредитування».

13.Глобальна мережа Internet.

14.Журнал: Бухгалтерський обліку і аудит

15.Газета: Все про бухгалтерський облік

16.Газета: Урядовий кур’єр

 

 

 

Комп’ютерна бухгалтерія

1. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник. – Житомир, 2002. – 543 с.

2. Дубій О. 12 років з 1С: Бухгалтерії (ІІ видання). – Львів, 2002. – 210 с.

3. Крисюк В.І., Дякон В.М. Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних технологій. Практикум. - Київ, 2006. – 172 с.

4. Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004 р.

5. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004р.

6. Чернелевський Л.М. Комп’ютерний бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: УДУХТ, 1999. – 380 с.

7. Шквір В.Д. Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум. – К.: Знання, 2006р.

8. Юринець В.Є. Крупка М.І., Сажинець С.Й., Смаль З.В. Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002р.

9. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчально – методичний посібник. 2003. – 204 с.

10. Інформаційні системи і технології в обліку. Посібник з навчальної практики. 2006. – 162 с.

11. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. – Москва: Фирма «1С», 2006г.

12.Пеленська Н.В. Електронна обробка облікової інформації з використанням ППП 1С:Бухгатлерія 13. Навчальний посібник. – Самбір, 2012р.

14.Пеленська Н.В. Комп’ютерна бухгалтерія. Навчальний посібник. – Самбір, 2012р.

15.Закон України “Про інформацію”. Постанова Верховної Ради України від 02.10.1992 р.

16.Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”. Постанова Верховної Ради України від 05.07.1992 р.

17.Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003р.

18.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997р. зі змінами та доповненнями.

19.Закон України «про податок на додану вартість» від 3.04.1997 р. зі змінами та доповненнями.

20.Наказ міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.1996 р.

21.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. зі змінами та доповненнями.

 

Бухгалтерський облік

 

1.В.Г.Швець «Теорія бухгалтерського обліку». Підручник. Київ, «Знання», 2006р.

2.Ф.Ф.Бутинець «Теорія бухгалтерського обліку». Підручник. Житомир ПП «Рута», 2000р.

3.Н.В.Чебанова, Т.І.Єфіменко «Фінансовий облік». Підручник. Київ, Видавничий центр «Академія», 2007р.

4.Н.М.Грабова «Теорія бухгалтерського обліку». Підручник. Київ «Видавництво А.С.К.», 2007р.

5.Г.О.Партин, А.Г.Загородній «Теорія бухгалтерського обліку». Навчальний посібник. «Магнолія 2006», Львів 2007р.

6.Закон України “Про бухгалтерський облік».

7.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. П(С)БО.

8.План рахунків бухгалтерського обліку.

9.А.М.Стельмащук, П.С.Смоленюк «Бухгалтерський облік», Київ 2007р.

10.Г.В.Блакита, Н.О.Ромашевська «Бухгалтерський облік». Практикум. Київ. «Центр учбової літератури», 2010р.

11.В.С.Лень «Фінансовий облік в Україні». Задачі, тести, відповіді. Київ 2006р.

12.В.П.Шило, С.Б.Ільіна «Практикум з бухгалтерського обліку». Навчально-практичний посібник. Київ 2009р.

13.Н.В. Шлапак. Навчальний посібник для внутрітехнікумівського використання.

 

Конкурс кращий бухгалтер 2013 присвячений 20-ти річчю газети «Все про бухгалтерський облік»

Членами гуртка бухгалтерського та фінансового обліку під керівництвом  викладача С’єдіної Г.П. 05.12.2013 р. було підготовлено та проведено конкурс знавців бухгалтерського обліку на тему «Облік – запорука економічного успіху». Метою конкурсу було закріплення отримання теоретичних знань на заняттях та показати важливість бухгалтерського обліку в підприємницькій діяльності. В програмі конкурсу було представлення команд, (емблема, назва, девіз), бліц-опитування, тести, конкурс кросвордів, складання балансу, конкурс капітанів на знання рахунків бухгалтерського обліку, складання бухгалтерських проведень, розв’язування завдань на комп’ютері з використанням програми 1С-Бухгалтерія.  Родзинкою конкурсу була відеопрезентація кожної групи, в якій студенти показали важливі моменти їхнього студентського життя, а також електронна газета, в якій студенти привітали присутніх з професійним святом: Днем статистика. Досить дотепними були жарти з життя бухгалтерів у конкурсі «Розсміши жюрі». Закінчення конкурсу пройшло під різдвяну колядку.

На заняттях гуртка статистики і бухгалтерського та фінансового обліку студенти вивчали інструкції, Положення стандарту бухгалтерського обліку, розв’язують додаткові задачі, знайомляться із завданнями школи ЄШКО.

Засідання гуртка Історія виникнення бух обліку

Екскурсії на підприємства міста Самбора

«Тютюнова» статистика СТЕтІ

Захід можна переглянутиТУТ

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289495