Четвер, 19 березня 2015, 18:35

 

 

 

 

Завідувач кабінету Деркач О.О.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Положення про навчальний кабінет з правознавства, економічної теорії, соціології, культурології

 

І. Навчальний кабінет   Самбірського технікуму економіки та інформатики закладу призначається для класних занять, позаурочної роботи з правознавства, економічної теорії, соціології, культурології.

У кабінеті зосереджуються науково-методичні матеріали про педагогічний

досвід викладання правознавства,   проведення   гурткових, індивідуальних занять з студентами суспільно-політичних конкурсів і виявлення нахилів та інтересів студентів до юридичних знань, до громадянської освіти, профорієнтаційної роботи зі школярами.

 

II. У кабінеті повинні бути:

 

а) бібліотека необхідних у навчально-виховній роботі методичних рекомендацій, наукових видань,  законодавчих актів України;

б) періодичні видання: «Право України», «Юридичний вісник України»;

в)  комп'ютерний банк даних законодавчих і нормативно-правових актів України;

г) картотека ресурсів Інтернет-мережі;

д) стенди з інформацією про основні державотворчі процеси в Україні, про галузі права, вищі органи влади в Україні, про основні права та обов’язки  громадян України;

е) навчально-наочні приладдя та посібники відповідно до вимог програм;

є) творчі роботи студентів: наукові дослідження, анкети, реферати, констпекти, фото, малюнки, юридичні твори, кросворди, чайнворди, задачі з

юриспруденції;

ж) куточок державної символіки України;

з)  план роботи кабінету.

 

III. Кабінетом керує завідувач - викладач, який призначається наказом директора навчального закладу. Завідувач сприяє обранню та функціонуванню ради кабінету в складі студентів.

 

IV. Завідувач кабінетом несе відповідальність за організацію та зміст роботи кабінету, а також за збереження та правильне використання навчального приладдя, посібників та інших матеріальних цінностей.

 

Обов'язки завідувача кабінетом:

 

а) складання плану роботи кабінету за розділами: поповнення навчально-матеріальноїх бази, навчальна робота в кабінеті,  гурткова робота;

б) систематичне поповнення й удосконалення науково-методичної бази кабінету;

в) упровадження в практику викладання правознавства, інших суспільно-правових курсів наочності, зокрема технічних засобів навчання;

г) організація виготовлення та використання в навчально-виховній роботі наочних посібників, упровадження в практику перспективного педагогічного

досвіду;

д) організація   класних керівників, педагогів-організаторів та студентів з питань правознавства, громадянської освіти;

е) забезпечення дотримання студентами та викладачами в кабінеті правил поведінки, чистоти, порядку, а також правил поводження з електричним струмом та протипожежної безпеки;

ж) підтримання творчих зв'язків з правоохоронними органами, управліннями юстиції, громадськими об'єднаннями, фондами, бібліотеками, вищими навчальними закладами.

V. План роботи навчального кабінету складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні комісії соціально-гуманітарних дисциплін та затверджується директором навчального закладу.

VI. На стінах кабінету розміщуються матеріали про найважливіші події сучасного  суспільно-політичного життя, юридичні новини та поради до вивчення тем.

Зав.кабінетом:                                Деркач О.О.

 

План роботи студентського   гуртка  „Правознавець” на 2014-2015 навчальний рік

Література

 

При кабінеті правознавства, економічної теорії, соціології, культурології

Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 2003.

Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко. – Х., 2002.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 64.

Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Закон України „Про громадянство України” від 18 вересня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №13. – Ст. 65.

Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 58.

Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000. – 734 с.

Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. і доповн. – К.: Атіка, 2006. – 568 с.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року.

Кодекс України про адміністартивні правопорушення. – К.: Атіка, 2004. – 600с.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: В 2 т.: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584с.

Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001.-№37-38. – Ст. 189.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №6 – Ст. 37.

Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №9. – Ст. 510.

Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.09.2001 // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №5-6. – Ст. 30.

Алісов Є.А. Фінансове право. – Харків: Ескада, 2000. – 228с.

Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 150с.

Фінансове права: Навчальний посібник. – К.: ЮрІнком Інтер, 2003. – 528с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31-32. – Ст.263.

Закон України „Про власність” від 07.02.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249.

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т./ За ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Ін Юре, 2006.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х т./ За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої. – К.: Юринком Інтер, 2004.

Цивільне право: Загальна частина: Навчальний посібник / Заіка Ю.О., Бірюков. – К.: КНТ, 2006.

Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 1040 с.

Трудове право України: Навчальний посібник / за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005. – 208 с.

Трудове право України: Навч. посібн.: схеми: Для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.М. Короленко, В.П. Пастухов, М.О. Міщук, Ю.М. Щотова; За ред. проф. В.П. Пастухова. – К.: Школа, 2004. – 320 с.

Трудовое право (конспект лекций в схемах). – М.: „Издательство ПРИОР”, 2000.

Кримінальний кодекс України (Прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня 2001 р. і вступив у законну силу з 1.09.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – №25-26. – Ст. 131.

Кримінальне право України: Підручник. Загальна частина / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352с.

Кримінальне право України: Підручник. Особлива частина / За ред. М.І. Мельника, В.А. Климента. – К.: Юридична думка, 2004. – 656с.

Кримінальне право України: Підручник. Загальна частина / За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 480с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104с.

Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст. 793 // Голос України. – 1991, 12 грудня.

Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20.

Закон України „Про службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст. 382.

Закон України „Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №9. – Ст. 62 // Голос України. – 29 січня. – №17.

Васильєва А.С. Судові та правоохоронні органи України: Учбовий посібник. – 2-ге вид. – Харків: Одісей, 2003. – 320с.

Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1284278