П'ятниця, 20 березня 2015, 11:34

 

 

 

 

Завідувач кабінету Андраш С.В.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Основне призначення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів освіти.

Завданням функціонування навчального кабінету є створення передумов для:

- Організації індивідуального та диференційованого навчання;

- Реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

- Забезпечення поглибленого навчання;

- Організації роботи гуртка та тижня комісії, складання графіку роботи  гуртка;

- Складання графіків занять і проведення консультацій до семестрових екзаменів, комплексного державного екзамену за фахом, а також консультацій до написання курсової роботи;

- Складання і забезпечення виконання плану роботи кабінету;

- Випуску стінних газет, оновлення стендів новою інформацією, організації виставок кращих робіт студентів.

- Проведення засідань циклових комісій;

- Індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня;

- Забезпечення навчального процесу необхідним навчальними посібниками, натуральними взірцями товарів, інструментами, інструкцією по проведенню лабораторних і практичних занять, стендами, прейскурантами, роздатковими матеріалами, таблицями, технічними засобами і інше;

- Створення умов для самостійної роботи студентів по виконанню даних завдань;

- Розробки та дотримання правил техніки безпеки;

- Постійної виховної роботи з формування особистості;

- Виховання любові до праці та набутої професії, бережливого ставлення до майна.

 

 

Методичне забезпечення:

Андраш С.В. Лакофарбові матеріали і покриття: Методична розробка.  – Самбір: СТЕТІ, 2011. – 12с.

Андраш С.В. Завдання та методичні вказівки для проведення технологічної практики на умовних робочих місцях з дисципліни «Комерційне товарознавство» для студентів спеціальності «Комерційна  діяльність» – Самбір: СТЕТІ, 2011. – 80с.

Маляр І.І. Комунікаційна діяльність: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» денної та заочної форми навчання. – Самбір: СТЕТІ, 2011. – 227с.

Марчук М.М. Завдання та методичні рекомендації для проведення технологічної практики на умовних робочих місцях з дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів спеціальності «Комерційна діяльність».  – Самбір: СТЕТІ, 2011. – 53с.

Андраш С.В. Застосування заняття ігрової моделі під час контролю знань студентів з дисципліни «Комерційне товарознавство» для студентів спеціальності «Комерційна діяльність».  –  Самбір: СТЕТІ, 2012. – 37с.

Марчук М.М. Завдання та методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни «Ринкові дослідження». – Самбір: СТЕТІ, 2012. – 37с.

Пазюк Н.О. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Комунікаційна діяльність» для студентів спеціальності «Комерційна діяльність». – Самбір: СТЕТІ, 2012. – 35с.

Андраш С.В. Завдання та методичні рекомендації для виконання  самостійної роботи з дисципліни «Технології» студентами спеціальності «Комерційна діяльність». – Самбір: СТЕТІ, 2013. – 20с.

Пазюк Н.О. Рекламування товару: Методична розробка лекційного заняття з дисципліни «Комунікаційна діяльність» для студентів спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» денної форми навчання. – Самбір: СТЕТІ, 2013. – 34с.

 

 

Перелік дисциплін, які відносяться до кабінету:

«Комерційне товарознавство»

1. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р.

2. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р.

3. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р.

4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідність за їх порушення» від 18 квітня 1993 р.

5. А.В.Власова Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 208 с.

6. Беднарчук М.С. Полікарпов І. С. Товарознавство сировини матеріалів та засобів виробництва. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006.

7. Беднарчук М.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі. Підручник Львів: Магнолія, 2008.

8. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти. Навчальний посібник, Київ: Цент учбової літератури, 2007.

9. Оснач О.Ф. Товарознавство. Навчальний посібник, Київ: Цент учбової літератури, 2004. – 219 с.

10. Полікарпов І.С. Товарознавство та кодування непродовольчих товарів. Посібник Київ, 1995.

11. Полікарпов І. С., Лукашрв В. С., Шийко І. І., Галик І. С., Кирильчук Р. В., Уська А. М., Сафронова О. В. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно – побутового призначення. Навчально – наочний посібник. Львів: «Магнолія 2006», 296с.

12. Полікарпов І. С., Семак Б. Д., Терешкевич Н. А., Галик І. С., Беднарчук М. С., Пелик Л. В. Товарознавство. Непродовольчі товари: Одяго – взуттєві вироби. Навчально – наочний посібник – Львів: Видавництво Магнолія 2006, 2009 – 264с.

13. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. Київ, Лібра, 1997 – 632 с.

14. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства. Навчальний посібник, Київ: Цент учбової літератури, 2003 – 227с.

15. Топольник В. Г., Котляр М. А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю. Навчальний посібник. Львів: «Магнолія - 2006», 2009. – 212с.

16. Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук, І. В. Яворський. Товарознавство (Виробнича сфера): Навчальний посібник. – Львів, 2009. – 400с.

 

 

«Інфраструктура товарного ринку»

1. Белявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

2. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М.  Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

3. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ

4. Красовский В.П. «Інфраструктура і інтенсифікація економіки».

5. Лузін І.Н. «Ринок товарів і послуг: концепція формування і регулювання».

6. Сорока І.В. «Інфраструктура товарного ринку».

7. Федько В.П., Федько Н.Г. «Інфраструктура товарного ринку».

8. Шумаєв В. «Інфраструктура товарних ринків».

 

«Ринкові дослідження»

1. Зюкова І.О.Технології маркетингових досліджень Навчальний посібник для студетів вищих закладів освіти – 2010. 386с.

2. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.Н., Маркетингові дослідження: Навчальний посібник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно – видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід» 2004. – 288с.

3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник / За наук. ред. А.В. Войчака. – К.:КНЕУ, 2007. – 408с.

4. Гаркавенко С.С. Марктеинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712с.

5. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. Друге видання, виправлене та доповнене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 296с.

6. Агеєв Є.Я. Практикум з маркетингу (збірник тестів, задач та завдань): Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 496.

7. Скибінський С.В. і ін.. Завдання для самостійної роботи студентів, практичних та семінарських занять з маркетингу // Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 316с.

8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2 – е ыздание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Финпресс», 2000. – 464с.

9. Дахнова О.Э.основи Економыки: Практичний довідник. – Харкыв: Весна, 2008. – 224с.

10. Пода А.К., Вашкыв О.П., Куц Л.Л. Мікроекономіка. Збірник задач для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: ЫСДО, 1995. с.123с.

 

«Комунікаційна діяльність»

1. Закон  України “Про  рекламу”// Урядовий  кур’єр. – 1996. - № 137-138.

2. Закон України «Про захист  від  недобросовісної  конкуренції» від  7.06.96 р.

3. Закон  України  «Про  інформацію» від  2.10.92 № 2657.

4. Закон України «Про  телебачення  і  радіомовлення» від 21.12.93 р.

5. Войчак А.В. Маркетинговий  менеджмент. – К.:1998.

6. Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний  курс. – М.: СПб.; К.: Вильямс, 2001.

7. Лук’янець Т.І. Маркетингова  політика  комунікацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

8. Лук’янець Т.і. Рекламний  менеджмент: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

9. Обритько Б.А. «Реклама і рекламна діяльність» Київ 2002.

10. Поаепцов Г. Паблік рилейшинз: Навч.посібник. – К.: Знання, 2000.

11. Ромат Е.В. Реклама в системе  маркетинга: Учеб.пособие. – Харьков: Студцентр, 1995.

12. Скибінський С.В. Кайструков С.Є. Організація  рекламної  діяльності. – Л.: 1994.

13. Скибінський С.В. «Організація рекламної діяльності» Львів 1994 рік.

14. Френк Джефкінс. Реклама: практичний  посібник. – К.: Товариство  «Знання», 2001.

 

Робота гуртка

Гурткова робота при кабінеті № 312 в певній мірі бере свій початок на заняттях і є логічним продовженням позаурочний час. Основна мета гурткової роботи – розвиток творчого мислення у студентів, прагнення до дослідження, поглиблення знань, вміння висловлювати власну думку та відстоювати її.

Організація гурткової роботи у відповідності з виховною метою – це суспільно-корисна і пізнавальна робота по усіх видах комерційної діяльності. Усі заходи під час проведення гурткових засідань є корисними і необхідними як для споживача, навчального закладу, так і для формування особистості і майбутнього фахівця. Гурткова робота при кабінеті – є багатогранна, різнобічна за своєю тематикою, студенти мають можливість самостійно обирати вид поза аудиторної роботи.

Основна проблема над якою працюють гуртківці «Дослідження якості продукції вітчизняних виробників». При гуртку організована самостійна робота гуртківців, а також виховна при якій проводяться дискусійні заняття на різну тематику:

- «Професійні якості фахівця у сфері комерційної діяльності»;

- «Значення фахових дисциплін для спеціалістів комерційної діяльності».

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289771