Понеділок, 23 березня 2015, 16:43

 

 

 

 

Завідувач лабораторії Буца О.В.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в лабораторії проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій створена з метою підвищення ефективності використання технічних засобів, ІТ-технологій у навчальному процесі.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальну лабораторію інформаційних і комунікаційних технологій

 

1.Загальні положення

1.1.Навчальна лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій (далі лабораторія)    створена    на     основі наказу     директора    технікуму   № 109а  від  31 серпня 2012 року і є структурним підрозділом Самбірського технікуму економіки та інформатики.

1.2.Лабораторія створена з метою забезпечення практичної підготовки студентів та підвищення якості навчання молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”. Лабораторія є методично-практичним центром організації роботи студентів.

1.3.Лабораторію очолює завідуючий лабораторією, що призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора технікуму за поданням заступника директора з виробничого навчання.

1.4.Лабораторія підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи.

1.5.Лабораторія організовується навчальним закладом відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 р. №161, “Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України”,затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993р. №93.

1.6.У своїй діяльності лабораторія керується Законом України “Про освіту”, іншими законодавчим та нормативними актами України, Статутом технікуму, цим Положенням, наказами Міністерства освіти і науки України і розпорядженнями директора технікуму.

1.7.Діяльність лабораторії здійснюється на підставі плану роботи, що затверджується заступником директора технікуму з навчальної роботи.

 

 

2.Завдання лабораторії

2.1.Забезпечення проведення лабораторних, практичних занять, навчальної практики відповідно до умов навчального прцесу.

2.2.Організація роботи щодо створення методичного забезпечення лабораторії.

2.3.Накопичення та систематизація документів з метою формування навчально-практичних, методичних пакетів для студентів  з опанування фахових дисциплін, виконання практичних та індивідуальних завдань.

2.4.Допомага викладачам  із питань організації, планування і методики проведення навчальної практики на умовних робочих місцях, з інформаційних та комунікаційних технологій.

2.5.Налагодження та підтримка зв’язків із випускниками, фахівцями виробничих підприємств, фінансових та бюджетних установ.

2.6.Забезпечення студентів технікуму умовними робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою, електронними підручниками.

2.7.Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу.

2.8.Створення на умовних робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

2.9.Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними актами інструктажів з охорони праці.

2.10.Забезпечення комплектами первинних документів студентів на час проведення навчальної практики та під час підготовки до проходження виробничої практики на підприємствах.

 

 

3.Зміст роботи лабораторії

3.1.Пошук сучасних форм і методів діагностики і прогнозування ефективності практичної підготовки фахівців відповідно до ринкових потреб сучасної економіки.

3.2.Виявлення ефективних інноваційних групових та індивідуальних форм роботи зі студентами, зокрема з використанням сучасних комп’ютерних технологій, що забезпечують належні умови для професійного вдосконалення.

3.3.Застосування інформаційних банків та формування баз даних під час автоматизованого опрацювання економічної інформації.

3.4.Розробка навчальних завдань для проведення ділових ігор з організації і виконання робіт на умовних робочих місцях економічних структур підприємства.

3.5.Розробка матеріалів для проведення аналізу виробничих (практичних) ситуацій з виконанням індивідуальних завдань та розв’язання завдань за темами з фахових дисциплін.

3.6.Розробка положень і орієнтовних завдань для проведення конкурсів, вікторин, конференцій за результатами навчальної та виробничої практик зі спеціальностей.

3.7.Ефективне використання технічних засобів навчання, поновлення бази даних Інтернет - посилань, керівництво розробками комп’ютерних програм, електронних підручників.

3.8.Розвиток і вдосконалення самостійної дослідницько-пошукової, дослідницько-пізнавальної роботи студентів з практики господарювання виробничих підприємств з метою формування у студентів знань, навичок з питань управління підприємством.

3.9.Добірка та систематизація практичних завдань, запитань, тестів для самоконтролю та самоперевірки набутих вмінь та навичок.

3.10.Систематизація та пропаганда новин з питань економіки, комерційної діяльності, статистики, фінансів через презентацію новин.

3.11.Формування банку даних для виконання курсових робіт з економіки підприємства та з фахових дисциплін.

3.12.Забезпечення проведення самостійної підготовки студентів під час напрацювання практичних навичок на автоматизованих робочих місцях.

3.13.Формування банку тестів та їх використання для перевірки знань студентів.

3.14.Впровадження передового педагогічного досвіду, використання інноваційних технологій практичного навчання.

3.15.Розробка інструкцій з техніки безпеки на робочих місцях при проведенні лабораторно-практичних занять в лабораторії.

 

4.Форми роботи лабораторії

4.1.Формами роботи лабораторії є, як правило, заняття по підгрупах (12-15 студентів), індивідуальна та самостійна робота студентів під керівництвом викладача.

4.2.Лабораторію розміщено в окремому, спеціально-обладнаному приміщені.

4.3.Технічне оформлення приміщень лабораторії забезпечує економічну спрямованість, відповідає тематиці дисциплін і естетиці оформлення. Лабораторія забезпечується технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами, телевізор плаз. ТВ 50” LG. Оснащення інтерактивним проектором, що підключається до комп’ютерної мережі, дозволить демонструвати роботу монітора комп’ютера викладача, переглядати версії програм, слідкувати за роботою студентів на робочих місцях.

4.4.Для раціональної організації роботи студентів у лабораторії використовуються: первинні документи, інструкційні карти, методичні рекомендації, завдання лабораторних робіт, посадові інструкції та роздатковий матеріал для навчальної практики і позааудиторної самостійної роботи студентів; завдання практичних занять, електронна база довідко-нормативної літератури.

4.5.Облік обладнання у лабораторії ведеться у інвентарній книзі.

 

5.Взаємовідносини лабораторії з іншими підрозділами

Під час організації проведення занять працівники лабораторії повинні взаємодіяти:

5.1.із цикловими комісіями економічних дисциплін, комерційних та обліко-статистичних дисциплін для забезпечення єдиного підходу з реалізації навчального процесу з груп споріднених дисциплін, виявленні і реалізації зв’язків між дисциплінами, обміну досвідом, сумісного використання навчальної бази;

5.2.із заввідділеннями для реалізації вимог до підготовки фахівців за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”;

5.3.із навчальною частиною для реалізації вимог концепції освітянської діяльності навчального закладу.

5.4.із іншими структурними підрозділами технікуму для покращення організації та забезпечення навчального процесу.

 

6.Діловодство лабораторії

Основними документами, що знаходяться в лабораторії є:

6.1.нормативно-правові акти з питань організації економічної, комерційної та обліково-статистичної роботи;

6.2. форми  первинних документів бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності;

6.3.плани роботи лабораторії;

6.4.журнал обліку роботи лабораторії та участь у ній викладачів;

6.5.електронна база навчально-методичного матеріалу;

6.6.інвентарна книга;

6.7.план графік консультацій, самостійної та індивідуальної роботи студентів;

6.8.журнал реєстрації інструктажів та видачі інструкцій з охорони праці;

6.9.звіт про роботу лабораторії;

6.10. паспорт лабораторії.

 

В лабораторії проводяться заняття з наступних дисциплін:

Інформаційні системи і технології  в статистиці;

Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності;

Інформаційні системи і технології на підприємстві.

 

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни « Інформаційні системи і технології  в статистиці»

 

1. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва «Основи інформаційних систем» К.: КНЕУ, 2001р.

2. Столяров Г.С., Ємшанов Д.Г., Ковтун Н.В. «АРМ статистика» Навч.посібник. — К.:КНЕУ, 1999 — 268с.

 

 

Перелік допоміжної літератури з дисципліни « Інформаційні системи і технології  в статистиці»

 

1. «Інформаційні системи і технології в економіці» Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 2002 — 80с.

2. «Автоматизовані системи обробки економічної інформації» Підручник Г В. Лаврський, Т.Є. Оболенська, Б.В Маринченко та ін. За ред. Г.В. Лавінського. –   К. Вища школа, 1995 - 287с. іл.

3. Юринець В.Є., Крупка М.І., Сажинець С.Й., Смаль 3.ІВ. «Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку» Навчальний посібник - Львів: ЛНУ ім. (.Франка, 2002 - 258с.

4. Сушко Х.8. «Основи інформаційних систем» Посібник. 2011р.

5. Процан Х.8. «Інформаційні системи і технології на підприємстві». Посібник. 2008р.

6. Сецдзюк М.А. «Інформаційні системи в державному управлінні» Навч. посіб. - К.КНЕУ, 2004. - 339с

 

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни « Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності»

 

1. Ананьєв О.М.,   Білик В.М., Гончарук Я.А. «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.» Підручник. Львів: Новий Світ-2000,2006.-584с.

2. Ситник В.Ф.,  Писаревська Т.А.,  Єрьоміна НВ., Краєва «Основи інформаційних систем», К: КНЕУ. 2001 р.

3. Столяров Г.С.,  Ємшанов  Д.Г.,  Ковтун Н.В. «АРМ статистика.» Навч. посібник. – К :КНЕУ. 1999. -268с.

4. Пінчук Н.С.. Галузинський Г.П., Орленко Н.С. «Інформаційні системи і технології в маркетингу» Навч. Посібник -   К.:КНБУ,І999. - 328 с.

 

 

Перелік допоміжної літератури з дисципліни « Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності»

 

1. «Інформаційні системи і технології в економіці» Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - ІС: КНЕУ, 2002 – 80 с.

2. «Автоматизовані системи обробки економічної інформації» Підручник Г.В Лавінський Т.Є Оболенська, Б.В Маринченко та ін . За ред. Г В Лавінського. - К.: Вища школа, 1995 - 287с.

3. Юринець В.Є., Крупка М.І Сажинець С.Й., Смаль З.ІВ. «Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку» Навчальний посібник – Львів   ЛНУ ім. І.Франка. 2002 - 258с.

4. Сушко Х.В. «Основи інформаційних систем» Посібник. 2011 р.

5. Процак Х.В  «Інформаційні системи і технології на підприємстві» Посібник. 2008р.

6. Сендзюк М.А «Інформаційні системи в державному управлінні» Навч. посіб. К.;КНЕУ. 2004. - 339с.

 

 

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни « Інформаційні системи і технології на підприємстві»

 

1. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А , Єрьоміна Н.В, Краєва «Основи інформаційних систем» К.. КНЕУ. 2001р.

2. «Інформаційні системи І технології о економці» Посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. В.С Пономаренка. - КЖ Видавничий центр  «Академія», 2002. -544с. (Альма-матер)

 

Перелік допоміжної літератури з дисципліни  « Інформаційні системи і технології на підприємстві»

 

1. «Інформаційні системи і технологи в економіці» Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К КНЕУ. 2002 - 80с.

2. «Автоматизовані системи обробки економічної інформаціїю» Підручник Г.В Лівінський. Т.Є Оболонська, Б.В. Маринченко та ін ,. За ред. Г В. Лавінського. - К . Вища школа, 1995- 287с  іл.

3. Юринець В. Є. Крупка М.І, Сажинець С.Й., Смаль З. ІВ. «Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку» Навчальний посібник - Львів: ЛНУ ім. І Франка. 2002 - 258с.

4. Сушко Х.В «Основи інформаційних систем» Посібник 2011р.

5. Процак Х.В «Інформаційні системи. технології на підприємстві» Посібник 2008 р.

 

Позакласна робота:

Тренінгове заняття “У пошуку роботи”

Міжвузівська науково – пізнавальна конференція

Об’єднання викладачів...

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1284954