П'ятниця, 29 травня 2015, 09:16

Завідувач кабінету Пріць У.І.Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.Навчально-методична робота

в Самбірському технікумі економіки та інформатики

Сучасність ставить перед педагогом завдання постійного творчого пошуку, самовдосконалення. Ці завдання викладач здатен виконувати лише в співпраці з колегами в професійному, дружньому колективі, в якому створено умови для плідної праці, організації якісного навчально-виховного процесу. З цією метою педагогічний колектив технікуму працює над навчально-методичною темою: «Педагогічна майстерність викладача як фактор сприяння розвитку особистості студента у системі формування професійних компетенцій.

Однією з форм здійснення  освітньої та навчально-виховної діяльності в технікумі є навчально-методична робота, яка забезпечує: організацію методичної роботи, зміст та системне планування цієї роботи, підвищення фахової кваліфікації викладачів; аналіз, корекція, регулювання навчально-виховної та методичної роботи.

Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Основною метою діяльності навчально-методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Координатором методичної роботи технікуму є заступник директора з навчальної роботи Сарахман М.І., завідувач навчально-методичного кабінету Пріць У.І., методисти  технікуму Бич Ю.Р., Марчук М.М., завідувач навчально-методичної лабораторії Вишатицька О.Я.

Основу структури методичної роботи становить діяльність:

педагогічної ради, методичної ради, навчально-методичного кабінету, циклових комісій, методичного об’єднання кураторів академічних груп, школи молодого викладача та школи педагогічної майстерності.

Методична рада технікуму розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

1. Визначення основних напрямків методичної роботи технікуму на навчальний рік.

2. Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників технікуму.

4. Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.

5. Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес та сприяння у створенні і розвитку інформаційно-пошукових систем на методичні документи.

6. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.

7. Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 7 циклових комісій та методичне об’єднання кураторів груп.  Керівництво роботою циклових  комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

Визначення змісту, форм і методів роботи циклових комісії залежить від конкретних умов роботи технікуму та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи циклових комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану навчально-методичної роботи технікуму на рік.

Основними напрямками роботи методичного кабінету є:

Створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції.

Координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею.

Ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу.

Систематизація та упорядкування рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань.

Розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень.

Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.

Удосконалення матеріально-технічної бази навчально-методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.

Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і навчально-методичної  документації.

Участь у підготовці проведення атестації педагогічних працівників.

Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам.

Активізація видавничої діяльності викладачів.

У технікумі функціонує навчально-методичний кабінет. Тут можна ознайомитись із педагогічною літературою, кращими зразками навчальної документації, методичними розробками окремих занять, виховних годин, матеріалами з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Окремий розділ методичного кабінету складають кращі навчально-методичні комплекси, підготовлені викладачами технікуму як виставкові матеріали, а також добірка методичних комплексів у електронному варіанті.

Підібрано теоретичні матеріали для ознайомлення з методикою проведення різних видів занять, в тому числі відкритих; системою контролю знань; організацією самостійної роботи студентів; питаннями культури і техніки педагогічного спілкування та інше.

Функціонує та постійно оновлюється методично-інформаційний бюлетень, в якому представлені найбільш актуальні на певний час питання та методичні рекомендації щодо їх вирішення.

Підібрано матеріали для організації атестації викладачів.

Індивідуальна науково-методична робота – цілеспрямована, планомірна та систематична робота педагога над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

До індивідуальних форм методичної роботи методистів належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам, яка включає: системне вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів груп, вихователів та інших працівників; надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів; персональне проведення відкритих занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес результатів творчо-пошукових робіт, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду.

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, методична рада, робота циклових комісій, методичного об’єднання кураторів груп, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа молодого викладача, педагогічні читання.

До змісту роботи циклових комісій та методичного об’єднання входять питання підвищення рівня навчально-виховної роботи і якості знань студентів; обговорення методик викладання, що використовуються різними викладачами; впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення розділів і тем нових програм та підручників; організація виховної роботи; професійна допомога молодим викладачам; вироблення єдиної позиції викладання дисциплін та предметів.

У технікумі за затвердженим графіком проходять декади циклових комісій з метою поділитися досвідом роботи, напрацювань викладачів, їх захоплень. Демонструються різнопланові тематичні виставки, проводяться різні заходи і бібліографічних огляди.

Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед навчальним закладом. У методичному кабінеті формується «банк» конспектів відкритих занять. Великі можливості для навчання відкривають мультимедійні засоби, інформаційні технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань студентів, розвивають їх творчі здібності, продуктивне мислення, творчу уяву, спостережливість, пошуково-інформаційні вміння. Проведення нестандартних занять за допомогою мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як викладача, так і студента. Але в результаті проведення таких занять зростає якість знань.   Нетрадиційні методи навчання використовують викладачі технікуму на відкритих заняттях, показуючи при цьому кращі свої напрацювання і ділячись досвідом з колегами по роботі та навчаючи молодих, малодосвідчених спеціалістів.

Семінари-практикуми – форма навчання викладачів, змістом якої є спостереження й аналіз відкритих занять.

Істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів має взаємовідвідування. Якщо молодий і недосвідчений викладач відвідає заняття, що його проводить старший колега, то він може збагатити свій методичний багаж. Якщо ж досвідчений педагог відвідає заняття менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи інший момент заняття. Можливо, й досвідчений педагог знайде корисне для себе у молодшого колеги.

Колективні форми науково-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

Формою пропаганди і впровадження у практику передового педагогічного досвіду є науково-методична виставка. Тематика експозицій передбачає репрезентацію досягнень, пропаганду найефективніших форм і методів навчання і виховання, показ системи роботи викладача.

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими викладачами. Традиційно проходять теоретичні семінари, так звані школи молодого педагога. У методичному кабінеті оформлено підбірку методичних матеріалів, а також можна взяти ці матеріали в електронному вигляді або на деякий час спеціально оформлену папку.

Для молодих викладачів проводяться відкриті заняття із наступним обговоренням. На підвищення рівня педагогічної діяльності направлені обов’язкові відвідування занять молодих викладачів адміністрацією, головами циклових комісій та взаємовідвідування.

Управління методичною роботою потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв`язку, тому ми чимало уваги приділяємо аналізу педагогічної і методичної праці педагогів.

В основі контролю є план контролю навчально-методичного процесу. В ньому передбачено спеціальний розділ «Методична робота».

Контроль за здійсненням методичної роботи в технікумі здійснюється шляхом:

заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної ради, раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи;

заслуховування звітів голів циклових комісій;

звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу;

заслуховування творчих звітів педагогів перед педрадою один раз на п’ять років (період атестації).

Отже, діяльність навчально-методичного центру в технікумі позначена не тільки глибокими методичними та педагогічними знаннями, професійним підходом до справи, а й рівнем використання творчого потенціалу педагогічного колективу для забезпечення високої якості освіти.

Положення, плани:

Атестація

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289444