Понеділок, 31 березня 2014, 08:57


п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Хто виконує

Примітка

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ
I. Організаційна робота

1.

Засідання комісії проводити згідно графіка

другий вівторок місяця

голова комісії

2.

Розглянути і затвердити плани:

 • навчальні плани спеціальності;
 • навчальних програм;
 • робочих програм;
 • роботи відділення;
 • роботи циклової комісії;
 • роботи кабінетів;
 • студентських гуртків

перше засідання комісії

голова комісії
викладачі комісії
зав.відділенням

3.

Розглянути і затвердити:

 • тези лекцій;
 • завдання практичних робіт;
 • графік проведення відкритих уроків викладачами Кузьменко О.О., Коркуна Т.Й., Соломчак Т.Я.;
 • графік написання методичних розробок;
 • тематику курсових робіт.

перше засідання комісії

 

жовтень, 2013

голова комісії
викладачі комісії

4.

Визначитися з викладачами, що будуть атестуватися (Кузьменко О.О., Коркуна Т.Й., Соломчак Т.Я)

перше засідання комісії

методист

5.

Розглянути і затвердити завдання комплексної контрольної роботи

за місяць до закінчення вивчення предмета

голова комісії
викладачі комісії

6.

Розглянути і затвердити екзаменаційні білети, питання до заліку

за місяць до іспиту, заліку

голова комісії
викладачі комісії

7.

Провести і обговорити відкриті уроки Кузьменко О.О., Коркуна Т.Й., Соломчак Т.Я.

жовтень-грудень

голова комісії
викладачі комісії

8.

З метою посилення практичної підготовки студентів узгодити з потенційними роботодавцями обсяги і види практичної підготовки, переглянути їх структуру.
Удосконалити завдання технологічної практики на умовних робочих місцях спеціальності «Прикладна статистика» згідно ОПП взірця 2009

Листопад 2013р, січень 2014р.

голова комісії
викладачі комісії

9.

Обновити навчально-методичні комплекси викладачів комісії

до 1 вересня 2013 р.

голова комісії,
викладачі комісії

10.

Продовжувати співпрацю в межах ступеневого комплексу з Львівським національним університетом ім.Івана Франка – проводити спільні засідання, зустрічі, бесіди з викладачами кафедри статистики і обліку.

протягом року

голова комісії
викладачі університету

11.

Продовжити співпрацю з регіональними центрами зайнятості з метою сприяння кар’єрному зростанню і підвищенню здатності працевлаштуванню випускників

на протязі навчального року

голова комісій

12.

Прийняти участь в ярмарку професій студентів-випускників навчальних закладів Львівщини

жовтень, 2013р.

голова комісії,
викладачі комісії

13.

Співпраця з бібліотекою, читальним залом, огляд літератури, періодичної преси тощо.

протягом навч. року

Викладач Кузьменко О.О.

14.

Продовжити наповнювати сторінку в інтернеті про роботу циклової комісії обліково-статистичних дисциплін

протягом року

Викладачі комісії

15.

Організація та проведення Декади комісії обліково-статистичних дисциплін.

листопад, грудень2013р.

голова, викладачі комісії
студенти ІІ-ІІІ курсів відділення

16.

Прийняти участь у святкуванні дня статистики

5 грудня 2013р.

голова комісії,
викладачі комісії

17.

Організація та проведення виставки студентських робіт, газет до декади комісії

листопад 2013р.

голова, викладачі комісії, студенти

18.

Організація та проведення зустрічі студентів відділення випускних груп зі спеціалістами органів державної статистики та економічних служб міста

листопад 2013р.

голова комісії
спеціалісти економічних служб та органів статистики

19.

Впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес викладачами комісії обліково-статистичних дисциплін

протягом року

викладачі комісії

20.

Оновлення навчально-методичних комплексів предметів циклової  комісії обліково-статистичних дисциплін згідно з «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»

протягом року

голова комісії
викладачі комісії

21.

Участь у виробничих нарадах технікуму, відділення, педагогічних радах, методичних об’єднаннях тощо

протягом року

голова комісії
викладачі комісії

22.

Участь у профорієнтаційній роботі

протягом року

викладачі комісії

23.

Аналіз роботи комісії, кабінетів, гуртків

січень2014р
червень 2014р

голова комісії
зав.кабінетами:
Соломчак Т.Я.
С’єдіна Г.П.

24.

Організація контролю за якістю знань студентів:
- відвідування навчальних занять;
- проведення і аналіз контрольних робіт зрізів знань.

1 раз в семестр

голова комісії
викладачі комісії

25.

Організація контролю за успішністю студентів:
- аналіз успішності за семестр;
- індивідуальна робота з відстаючими студентами;

протягом року

зав.відділенням
голова комісії
викладачі комісії

26.

Контроль за ходом курсового проектування, аналіз результатів захисту курсових робіт

квітень-травень 2014р.

зав.відділенням
голова комісії

27.

Залучення студентів до роботи предметного гуртка

вересень 2013р.

голова комісії
зав.кабінетом

28.

Вивчення використання між предметних зв’язків на уроках та їх узгодження

протягом року

зав.відділенням
голова комісії

29.

Бесіди зі студентами заочного відділення технікуму по профорієнтаційній роботі

під час сесії

зав.відділенням
голова комісії

30.

Виїзди у відрядження для організації профорієнтаційної роботи

протягом
року

зав.відділенням
голова комісії

31.

Налагодження зв’язків з організаціями, установами по заключенню договорів на підготовку спеціалістів

протягом
року

зав.відділенням
голова комісії

32.

Індивідуальні бесіди з студентами випускних груп.

протягом року

зав. відділом,
куратори груп,
голова комісії

33.

Підготовка листів-запитань про наявність робочих місць.

протягом року

зав. відділом,
куратори груп, голова комісії

34.

Бесіди з батьками випускників.

протягом року

зав. відділом,
куратори груп, голова комісії

35.

Листування з батьками по питанню працевлаштування.

протягом року

зав. відділом,
куратори груп, голова комісії

36.

Організація роботи по відбору обдарованої молоді для навчання у філії економічного факультету ЛНУ у м.Самборі. Тернопільського національного економічного університету

постійно

зав. відділом,
куратори груп, голова комісії

37.

Популяризація статистики як професії під час проведення заходів присвячених Міжнародному року статистики (2013)

протягом 2013/2014 н.р.

зав. відділом,
куратори груп,
голова комісії

38.

Моніторинг ринку праці регіону. Співпраця з міським центром зайнятості, органами державної статистики та підприємствами і організаціями регіону; обласним об’єднанням роботодавців.

постійно

заст.директора з НВР,
зав. відділом,
голова комісії

39.

Внесення змін до програми та завдань Державного іспиту зі спеціальності «Прикладна статистика»

травень 2014р

голова комісії
викл. з Охорони праці
Строгуш І.Я.

ІI. Підвищення кваліфікації викладачів

1.

Пройти курси підвищення кваліфікації, стажування та оформити відповідну документацію (Кузьменко О.О., Соломчак Т.Я.)

згідно графіку, наказу

методист

2.

Аналіз відкритих уроків (Кузьменко О.О., Коркуна Т.Й.,Соломчак Т.Я.)

згідно графіка

методист, викладачі комісії

3.

Аналіз відвіданих занять

згідно графіка

методист, голова комісії

4.

Участь в методичних об’єднаннях

згідно графіка

методист, викладачі комісії

5.

Проведення спільних засідань з викладачами кафедри статистики Львівського національного університету в межах ступеневого комплексу

в робочому порядку протягом року

викладачі комісії
викладачі університету

6.

Проведення спільних засідань предметних комісій обліково-статистичних дисциплін, економічних дисциплін з провідними фахівцями органів державної статистики (Головного управління у м.Львові, регіональних відділів статистики в м.Самборі)

листопад 2013р.

викладачі комісії,
викладачі інших пред.комісій

7.

Проводити зустрічі, бесіди зі спеціалістами органів статистики та економічних служб району

грудень 2013р

голова та викладачі комісії, запрошені спеціалісти

8.

Брати участь в науково-практичних конференціях

згідно графіка проведення конференцій

Ст.викладачі
Коркуна Т.Й.
Соломчак Т.Я.

ІII. Навчально-методична робота

З метою підвищення якості методичного забезпечення дисциплін продовжити практику погодження навчальних програм з кафедрами вузів, запровадити їх погодження з роботодавцями

вересень 2013р

зав.відділенням

 

Продовжувати спільні зустрічі-засідання з викладачами кафедри статистики Львівського національного університету ім.Івана Франка

в робочому порядку протягом року

комісія статистики і викладачі університету

 

З метою обміну досвідом практичної роботи-проводити зустрічі з працівниками органів статистики та економічними службами міста

листопад-грудень, 2013р

викладачі комісії та спеціалісти економ. та стат.служби

 

Обговорення та затвердження методичних розробок, вказівок та рекомендацій для вивчення фахових дисциплін:

згідно графіка

голова та викладачі комісії

 

 

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна статистика»

Методичні рекомендації та завдання виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика сільського господарства»

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика ринку товарів та послуг»

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Регіональна статистика»

Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика підприємств»

грудень, 2013р

листопад, 2013р.

березень, 2014р.

квітень, 2014р.

лютий, 2014р.

 

Загвойська М.С.

Коркуна Т.Й.

 

Макар Г.І.

 

Низола А.Г.

 

Соломчак Т.Я.

 

Випуск навчальних посібників для службового користування / лекції, практичні завдання, домашні самостійні роботи, тести, статті тощо

протягом року

викладачі комісії

 

З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання знань студентами створити загальнотехнікумівську базу екзаменаційних, контрольних завдань і тестів з усіх навчальних дисциплін.
Вдосконалення електронних версій навчально-методичного комплексу з предметів комісії

протягом року

викладачі комісії

 

Прийняти участь в розробці та запроваджені загальнотехнікумівської інформаційної системи забезпечення моніторингу якості (АІС «Якість»)

до 01.05. 2014

зав.відділенням, голова комісії

 

Організувати та провести Декаду циклової комісії обліково-статистичних дисциплін

грудень 2013р.

голова комісії,
зав.гуртком

 

З метою посилення практичної підготовки студентів узгоджувати з потенційними роботодавцями обсяги і види практичної підготовки, переглянути їх структуру.
Обговорити та затвердити навчально-методичні матеріали щодо проведення технологічної практики на умовних робочих місцях та виробничої практики  спеціальності «Прикладна статистика»

до січня 2013р.

викладачі:
Коркуна Т.Й.
Соломчак Т.Я.
Пеленська Н.В.
Низола А.Г.
Кузьменко О.О.
Загвойська М.С.

 

Забезпечити часткове оприлюднення звітів про самооцінку роботи структурних підрозділів: циклових комісій, відділень.
Аналіз роботи кабінетів та студентських гуртків

грудень 2012р.
червень 2013р.

голова комісії,
зав.кабінетами
С’єдіна Г.П.,  Соломчак Т.Я.

 

ІV Творча робота викладачів

1

Прийняти участь в Всеукраїнському конкурсі талантів «20 років успіху» до святкування 20-річчя газети «Все про бухгалтерський облік»
Основні цілі конкурсу є:

 • стимулювання творчості, виявлення та підтримка ініціатив особистостей, які проявляють творчі здібності в галузі статистики і бухгалтерського обліку;
 • проведення масових культурних заходів на території України.

До участі у конкурсі допускається власноруч створений об’єкт відео мистецтва, фотографії, твори на тему 20-річчя будь-якої події, особистої чи професійної.

жовтень-листопад, 2013р.

 

викладачі комісії

 

 

 

 

2

Прийняти участь у святкуванні міжнародного року статистики (інша назва Статистика 2013) який оголошено американською статистичною асоціацією, інституту математичної статистики, Міжнародним товариством біометрії, Міжнародним статистичним інститутом та Королівським статистичним товариством.

вересень-грудень 2013р.

викладачі комісії

3

Статистичне дослідження спеціальності «Прикладна статистика» в динаміці

листопад-грудень 2013р.

Кузьменко О.О.
Загвойська М.С.
студенти групи 30с, 31с

4

Статистичний аналіз динаміки чисельності сільськогосподарських тварин  Україна

до 1.04.2013р.

Коркуна Т.Й.
2 студенти

5

Метод групувань та ряди динаміки в статистиці зовнішньої торгівлі Львівщини

до 1.04.2013р.

Загвойська М.С.
2 студенти

6

Статистичне вивчення житлових умов населення Львівщини / України

до 1.04.2013р.

Низола А.Г.
2 студенти

7

Статистичне дослідження тенденцій розвитку малого підприємництва Львівської області.

до 1.04.2013р.

Соломчак Т.Я.
2 студенти

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1280599