ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІКА?

Економічна наука є однією з найдавніших її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Аристотель і Ксенофонт у IV - III ст. до нашої ери. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона вивчає проблеми вирішальної сфери життя суспільства - виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній та нематеріальній формах, економічні потреби, інтереси й цілі людини, а також закони, які управляють цими процесами й втілюються в раціональній економічній політиці держави.

 

Термін "економіка" походить від грецького "oiconomia" (oicos - дім, господарство і nomos - вчення, закон). Тобто економіка у первісному значенні цього слова є наукою про управління домашнім господарством.Запропонував цей термін Ксенофонт (приблизно 430-355 рр. до н.е.) на позначення науки про господарство, управління домом і майном. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) науку про багатство поділив на економіку (виробництво благ для задоволення потреб людей) і хремастики (грец. Chrema - майно, володіння: мистецтво наживати статки; діяльність, спрямована на накопичення багатства). Термін "економіка" він позначав організацію господарства в маєтку рабовласника.

Економіка - це наука, вивчення якої ми починаємо ще в середній школі. Економіка вивчає господарство, способи ведення його людьми, відносини між людьми в процесі виробництва товарів і послуг та закономірності протікання господарських процесів.

Всі ми є споживачами, оскільки купуємо товари і послуги. Більшість людей є і виробниками, бо створюють товари або працюють у сфері послуг.

Економіка - це господарство, сукупність усіх процесів, що використовуються людиною для забезпечення життя та задоволення своїхпотреб. Людина створює необхідні собі блага, умови та засоби до існування застосовуючи власну працю.

МОЯ ПРОФЕСІЯ - ЕКОНОМІСТ

Економіка - складна, багаторівнева наука, і всі її рівні взаємозалежні. Приватизація, розвиток підприємництва, конкуренція - це нові для України ритми економіки, що зародилися в процесі зміни суспільного ладу. Щодня засоби масової інформації приносять численні повідомлення про успіхи і невдачі бізнесменів, про падіння і зростання курсів акцій на біржах, прогнози економістів відносно майбутнього народного господарства.

Бути потрібним - це важливо. Дивлячись на нашу! сьогоднішню економіку, кожен справжній патріот та громадянин хоче внести свій вклад у її розвиток. А для цього потрібно розуміти що таке економіка, як вона розвивається, функціонує. Саме професія економіста дає змогу з середини зрозуміти які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати,щоб досягати максимальних результатів. Тому той хто обрав сю спеціальність може стати корисним для своєї держави.

У світі існує близько трьох тисяч професій. Безперечно, усі вони важливі. Професія «Економіст» - потрібна і важлива для людства. Сама професія економіста приваблює тим, що вона пов'язана, насамперед, з різними розрахунками й аналізом діяльності підприємства.

Економіст - це фахівець зі збору, обробки і впорядкування інформації про економічні явища й процеси, аналізу ходу й результатів економічної діяльності, оцінці її успішності й можливостей її вдосконалення, з прогнозування, перспективного й поточного планування.

Економіст працює в планових, фінансових і статистичних органах, на підприємствах, в установах і організаціях; вирішує завдання, пов'язані із плануванням, організацією й аналізом господарської діяльності підприємств, і установ, організацією праці працівників на виробництві;! перевіряє оформлення звітності за окремими видами бухгалтерського обліку, техніко-економічні роботи із планування, матеріально-технічного постачання, збуту, матеріальних і трудових витрат; здійснює оперативний облік виконання робіт і контроль розрахунків із замовниками, складає документи періодичної звітності; аналізує діючі форми первинних документів і звітності, розробляє пропозиції з їх вдосконалення; в обчислювальних центрах бере участь у складанні проектів механізації рахункової обробки завдань різних типів, у розробці нормативів матеріальних і трудових витрат, у визначенні вартості робіт і цін на послуги; формулює економічну постановку завдань, досліджує можливість використання готових проектів, алгоритмів і програм аналогічних завдань; у науково-дослідних установах, конструкторських, технологічних, проектних і дослідницьких організаціях збирає науково-технічну інформацію, систематизує й узагальнює статистичну інформацію;розраховує матеріальні й трудові витрати проведених досліджень, визначає їхню економічну ефективність.

В умовах формування ринкових відносин в Україні економіка зазнала докорінних змін. Багато підприємств стали банкрутами, інші працюють на не повну потужність, ставлячи собі за мету боротьбу за виживання.

Та з'явилася категорія підприємств, що працюють на споживача, вони знайшли свою "нішу на ринку" і досягають високих показників діяльності. З кожним роком на Львівщині та і в цілому по Україні збільшується кількість підприємств різних форм власності.

Для роботи на таких підприємствах потрібні фахівці, які здатні проводити цілеспрямовану економічну діяльність, що ґрунтується на врахуванні конкретних особливостей роботи в організаціях, підприємствах, установах різних галузей всіх форм власності та частих змін ситуацій внутрішнього і зовнішнього середовища з метою досягнення ефективного особистого впливу на результат діяльності. Починаючи з 2002 навчального року в технікумі проводиться підготовка фахівців за спеціальністю "Економіка підприємства". За період навчання в технікумі студенти матимуть можливість оволодіти комплексом професійних знань з основ виробництва і організації планування діяльності підприємств, економіки праці, інвестиційної діяльності на підприємстві, ціноутворення, податкової системи України, зовнішньо­економічної діяльності підприємств, страхової підприємницької діяльності, організації і планування праці, основ аудиту і фінансово-господарської діяльності підприємств. Підготовка спеціалістів буде здійснюватися для роботи в усіх галузях економіки: сільське господарство, мисливство та лісове господарство; рибне господарство; добувна галузь, обробна галузь, виробництво електроенергії, газу та води; будівництво, оптова і роздрібна торгівля; готелі і ресторани; транспорт (всі види транспорту), пошта і зв'язок; освіта; охорона здоров'я та соціальна допомога.

Після закінчення технікуму випускники можуть займати первинні посади: економіст, економіст з планування, економіст із збуту, економіст із матеріально-технічного забезпечення, технік з планування, технік з нормування праці, технік з праці.

 

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 2611
Зміст : 751
Переглянути хіти змісту : 1478045